Blog

Tábor pro pěstounské dítě ano či ne ?

23. června 2023 Lenka Pospíšilová 8 minut čtení
Tábor pro pěstounské dítě ano či ne ?

Poby­to­vý tábor, kdy je dítě při­nejmen­ším týden bez rodin­né­ho záze­mí, může být vel­mi stre­su­jí­cí zále­ži­tost. Mno­ho rodi­čů tábo­rem řeší pro­blém, co s dítě­tem o prázd­ni­nách, kdy oni vol­no nema­jí, ale děti ano. Tábor ale není vhod­ný pro všech­ny, zvlášť u při­ja­tých dětí, a ješ­tě u těch, kte­ré nejsou v pěs­toun­ské rodi­ně dlou­ho a dob­ře „zabyd­le­né“, je vel­mi na zvá­že­ní, jest­li je na týden i více z domu posílat. 

Vět­ši­na tábo­rů při­jí­má děti od šes­ti let, ale ne kaž­dé šes­ti­le­té dítě je zra­lé na samo­stat­ný týden bez své­ho dospě­lé­ho. Při­ja­té děti jsou ješ­tě v pro­ble­ma­tič­těj­ším psy­chic­kém sta­vu a je tře­ba mít to na pamě­ti. Uži­teč­né a ohle­du­pl­né vůči dítě­ti je, domlou­vat tábor dosta­teč­ně dlou­ho dopře­du, bavit se o tom, jaké to tam bude a dát mu tak mož­nost roz­hod­nout se, jest­li na něj oprav­du chce jet. „Pod­le mého sou­du a zku­še­nos­ti, je dob­ré začít až ve škol­ním věku a s pří­měst­ský­mi tábo­ry,“ říká pěs­toun­ka Jana, mamin­ka tří, dnes už vel­kých při­ja­tých dětí. „Dítě tak má stá­le své domá­cí záze­mí a přes den tábo­ro­vé zážit­ky. Naše děti prv­ní tři čty­ři tábo­ry měly jen pří­měst­ské,“ dodá­vá ještě.

Před­stav­me si situ­a­ci, kdy dítě mlad­ší­ho škol­ní­ho věku bylo ode­bra­né z nefunkč­ní rodi­ny, něja­ký čas strá­vi­lo v zaří­ze­ní pro děti vyža­du­jí­cí oka­mži­tou pomoc nebo jiném ústav­ním zaří­ze­ní v nadě­ji, že se situ­a­ce v rodi­ně zlep­ší a ono se do ní vrá­tí. Nezlep­ši­la, nevrá­ti­lo. Došlo na pěs­toun­skou péči. Nová rodi­na si ho odvez­la a ono si v ní poma­lu zvy­ká. Záro­veň pořád mys­lí na svo­ji bio­lo­gic­kou rodi­nu a ať už to v ní fun­go­va­lo jak­ko­liv, bio­lo­gic­ké rodi­če si s vel­kou prav­dě­po­dob­nos­tí ide­a­li­zu­je a stá­le si před­sta­vu­je pří­pad­ný návrat. Záro­veň se učí mít rádo pěs­tou­ny. Střet loa­ja­li­ty je na svě­tě. No a do toho ješ­tě při­jde odjezd na tábor. Je to sice dočas­ný pobyt, ale pří­jezd do dal­ší­ho cizí­ho pro­stře­dí mezi dal­ší cizí lidi, může zna­me­nat vel­ké trau­ma. Týden v tako­vé situ­a­ci při­pa­dá dítě­ti jako neko­neč­ná doba, a to jsou tábo­ry čas­to i delší.

Co na to psy­cho­log ? Tady je dob­ré při­po­me­nout něco o tzv. kom­plex­ním vývo­jo­vém trau­ma­tu, kte­ré vzni­ká opa­ko­vá­ním trau­ma­tic­kých zážit­ků u dítě­te v prů­bě­hu jeho rané­ho vývo­je. Dítě­ti, kte­ré bylo při­ja­to pěs­tou­ny, trvá vel­mi dlou­ho, než si vytvo­ří bez­peč­nou cito­vou vazbu s novou oso­bou. Do té doby se necí­tí v bez­pe­čí. A ten­to pocit se samo­zřej­mě ješ­tě umoc­ní, když se ocit­ne v cizím pro­stře­dí. Pak je jeho pozor­nost sou­stře­dě­na na sna­hu ochrá­nit se ; a to samo­zřej­mě není úče­lem tábo­ro­vé­ho poby­tu. Mís­to aby si uží­va­lo prázd­nin, může rea­go­vat soma­tic­ký­mi potí­že­mi, růz­ným „zlo­be­ním“, poci­ty viny i han­by, že pobyt nezvlá­dá jako jiné děti. Může mít i pode­zře­ní, že selha­lo v nové rodi­ně, a ta se ho chce „zba­vit“. Zále­ží pak na pou­če­nos­ti vedou­cích, zda v jeho cho­vá­ní roz­po­zna­jí „volá­ní o pomoc“ – jinak mohou rea­go­vat necit­li­vě a odmí­ta­vě, což v dítě­ti jen posí­lí pře­svěd­če­ní o své nedo­sta­či­vos­ti. Tak­že s tábo­ro­vým poby­tem opa­tr­ně ; pokud se pro něj pěs­touni z něja­ké­ho důvo­du roz­hod­nou, s dob­rým úmys­lem dítě­ti zpro­střed­ko­vat tábo­ro­vé zážit­ky, tak spí­še for­mou pří­měst­ských tábo­rů, jak uvá­dí pěs­toun­ka výše. (PhDr. Ale­na Micha­lo­vá, psy­cho­lož­ka SPR.)

„Naše dvě hol­čič­ky, v době, kdy byly v dět­ském domo­vě, odje­ly povin­ně na tři týd­ny na tábor. Měly teh­dy čty­ři a osm let,“ říká pěs­toun­ka Jana a pokra­ču­je : „Star­ší to cel­kem zvlád­la, ale mlad­ší, když pak po dlou­hé době vidě­la v tele­vi­zi zábě­ry z kon­cen­t­rač­ní­ho tábo­ra, si vzpo­mně­la na svůj tábo­ro­vý záži­tek a pro­hlá­si­la, že to byl taky kon­cen­t­rák a dob­ře si ho pamatuje.“

Další specifika přijatých dětí

Pokud už dítě na tábor oprav­du odjíž­dí, je dob­ré ho vyba­vit oblí­be­nou hrač­kou, tře­ba malým plyšá­kem do spa­cá­ku, o kte­rém ani spo­lubyd­lí­cí nemu­sí vědět. Dopo­ru­ču­je se také deník na zázna­my, co se kte­rý den dělo. Nemu­sí být nut­ně jen psa­né, může to být tře­ba komiks nebo jen kres­by. Jed­nak se tím pře­de­jde nudě a pří­pad­né­mu stýs­ká­ní v době odpo­led­ní­ho kli­du a před spa­ním, a pak také bude hez­ké si nad dení­kem poví­dat po návra­tu. Dosta­ne-li se vám tako­vý deník do ruky, roz­hod­ně neu­po­zor­ňuj­te na gra­ma­tic­ké chy­by, i kdy­by jich tam bylo kdo­ví kolik. 😉

Vět­ši­na dětí si stýská prv­ní dva tři dny, pak už mají kama­rá­dy, zapo­jí se lépe do tábo­ro­vých čin­nos­tí a stýs­ká­ní obvykle zmi­zí, obje­vu­je se tře­ba jen večer před usnu­tím. Při­ja­té děti mají čas­to potí­že se soci­ál­ní­mi vazba­mi s vrs­tev­ní­ky, v sou­těž­ních dis­ci­plí­nách nemu­sí být zrov­na úspěš­né, a to jim spo­ko­je­nos­ti na tábo­ře nepři­dá. Může se stát, že se stýs­ka­jí­cí­mu dítě­ti začnou ostat­ní posmí­vat. To už ale míří k šika­ně a vedou­cí tábo­ra by měl ráz­ně zakročit.

Pokud se poda­ří najít tábor tema­tic­ky zamě­ře­ný na oblast, kde se dítě­ti daří, je vět­ší nadě­je, že se mu tam bude líbit. Když spo­lu jede víc dětí z jed­né rodi­ny nebo kama­rá­di tře­ba ze ško­ly nebo krouž­ku, je také hroz­ba stýs­ká­ní men­ší. Nicmé­ně ubez­pe­če­ní, že pěs­toun­ská mamin­ka a tatí­nek jsou pořád na svém mís­tě v novém domo­vě a čeka­jí na jeho návrat, je urči­tě na místě.

„Naše děv­ča­ta jez­di­la, a nejmlad­ší syn ješ­tě jez­dí, na tábo­ry se Sale­si­án­skou ora­to­ří, kam cho­dí i do růz­ných krouž­ků, tak­že pro­blé­mu, že by děc­ka při­šla do cizí­ho pro­stře­dí, kde niko­ho nezna­jí, jsme tím pře­de­šli,“ vysvět­lu­je, jak vybí­ra­li tábo­ry u nich doma pěs­toun­ka Jana. „Máme jen jed­no při­ja­té dítě, a nenu­ti­li jsme ji na tábo­ry jez­dit,“ říká Rena­ta, mamin­ka dnes dese­ti­le­té hol­čič­ky. „Popr­vé byla na tábo­ře s taneč­ním klu­bem, kam cho­di­la celý škol­ní rok a moc se tam těši­la. Spíš se stýska­lo mně,“ dodá­vá ješ­tě s úsměvem.

Jak podpořit dítě na táboře proti stesku ?

Za našich dět­ských let cho­di­la na tábo­ry jen ´papí­ro­vá poš­ta´ a mno­ho tábo­ro­vých vedou­cích na ní trvá i dnes. Dopis nemu­sí být dlou­hý, men­ší děti spíš potě­ší vtip­ný obrá­zek a pár vět. Hlav­ně pro­sím piš­te čitel­ně ! My, dospě­lí, už zvlád­ne­me vyluš­tit kdeja­ký „kra­so­pis“, ale děti zpra­vi­dla tuto schop­nost ješ­tě nema­jí. Navíc jim čte­ní dopi­sů může ztí­žit dysle­xie, růz­né oční vady apod. Je dob­ré pou­žít tře­ba hůl­ko­vé písmo.

Co dopo­ru­čí psy­cho­log ? Samo­zřej­mě mož­nos­tí, kte­rý­mi je žádou­cí utvr­zo­vat vzá­jem­nou vazbu s fyzic­ky nepří­tom­ným dítě­tem, je více, zále­ží, jak to v kte­ré rodi­ně „mají“. Dopi­sy jsou asi nej­lep­ší mož­nost, niko­li však, má-li dítě spe­ci­fic­ké potí­že se čte­ním a „lous­kat“ dopi­sy, byť krás­ně čitel­né, je pro ně spí­še pořád­ná otra­va (i když…ví, že na něho rodi­na mys­lí, ale mož­ná by bylo lep­ší nakres­lit obráz­ky, a tře­ba i do dopi­su při­dat tře­ba žvej­ku…). 😊 (PhDr. Ale­na Micha­lo­vá, psy­cho­lož­ka SPR.)

Samo­zřej­mě není dob­ré psát, že se vám také stýská, že se stýská domá­cí­mu maz­líč­ko­vi apod. Spíš se dopo­ru­ču­je ubez­pe­čo­vat dítě, že doma je všech­no v pořád­ku, že ono na tábo­ře jis­tě zaží­vá skvě­lé věci, jak se těší­te, až vám o nich bude vyprá­vět a co pod­nik­ne­te, až se vrátí.

Mobil na tábor nebo ne ?

Někte­ré tábo­ry mobi­ly pří­mo zaka­zu­jí, jiné zákaz for­mu­lu­jí takt­ně­ji, jako dopo­ru­če­ní. Je samo­zřej­mě dob­ré, vědět to pře­dem. Pěs­toun­ské děti na roz­díl od těch, kte­ré jsou si svou rodi­nou jis­té, potře­bu­jí během doby, kdy nejsou ve své náhrad­ní rodi­ně, vědět, že nová mamin­ka nezmi­ze­la, že na ně pořád mys­lí, pokoj s jejich poste­lí a věc­mi také je na svém mís­tě a mají se kam vrá­tit. Papí­ro­vé dopi­sy a pohled­ni­ce jsou fajn, vět­ši­na tábo­ro­vých vedou­cích jim dává před­nost, nicmé­ně mobil ve výluč­ném pří­pa­dě při­ja­té­ho dítě­te má svou opod­stat­ně­nou roli. Pro pocit bez­pe­čí dítě potře­bu­je vědět, že když zavo­lá pěs­toun­ské mámě o pomoc, že se mu jí dostane.

Co na to psy­cho­log ? Vzta­hu jis­tě pro­spě­je, když dítě zís­ká zku­še­nost, že na jeho sta­ros­ti blíz­ká oso­ba rea­gu­je. Samo­zřej­mě, je na dospě­lém, aby vyhod­no­til, co je pro dítě potřeb­né a co už je „přes čáru“. Ale mys­lím, že je lep­ší, radě­ji vyslat sig­nál, že dítě má v nás opo­ru, než nere­a­go­vat. (PhDr. Ale­na Micha­lo­vá, psy­cho­lož­ka SPR.)

Dřívější odjezd z tábora ?

Když už jsou reak­ce dítě­te nato­lik srd­ce­ryv­né, že to nemů­že­me vydr­žet, je na mís­tě kon­zul­ta­ce s vedou­cím. Pokud i ten potvr­dí, že dítě je smut­né, apa­tic­ké, plačti­vé a niče­ho se nechce účast­nit, bude na mís­tě, vzít ho domů. Zkrát­ka ješ­tě neby­lo na tako­vou zku­še­nost zra­lé. A konec­kon­ců pěs­tou­ny může jen potě­šit, když se jim pla­ká­nek vrh­ne kolem krku a oče­ká­vá od nich záchra­nu. To je pře­ce dokla­dem dob­ře se utvá­ře­jí­cí­ho vzta­hu. Jen je tře­ba se udr­žet a nepřed­ha­zo­vat stýs­ká­ní a dří­věj­ší odjezd z tábo­ra jako selhání.

A co ti starší, v náhradní rodině dobře zabydlení ?

I na ty může při­jít kruš­ná chví­le, tře­ba kvů­li něja­ké­mu neú­spě­chu v tábo­ro­vé hře nebo odmít­nu­tí od nej­krás­něj­ší holky/kluka ze sou­sed­ní­ho oddí­lu, pří­pad­ně vli­vem bio­lo­gic­ké rodi­ny… důvo­dů může být více­ro. Je otáz­ka, jest­li u vět­ších dětí tré­no­vat zpra­co­vá­ní tako­vé emo­ce vlast­ní­mi sila­mi a počkat s popo­ví­dá­ním až po návra­tu domů nebo jim umož­nit zavo­lat pěs­tou­nům ješ­tě ten den. Urči­tě je to lep­ší vari­an­ta, než se „svě­řo­vat“ soci­ál­ním sítím. Upřím­ně řeče­no, je skvě­lé, když s námi puber­ťá­ci chtě­jí svá trá­pe­ní probírat.

Co na to psy­cho­log ? Fou­kat bebín­ka ! Vycho­vá­vat k samo­stat­nos­ti a psy­chic­ké odol­nos­ti, až je dítě bez­peč­ně zakot­ve­né, pro­to­že efek­tu výchov­ných inter­ven­cí docí­lí­me jen u dítě­te, s kte­rým „spo­leč­ně tan­cu­je­me“. Bez vzá­jem­né lás­ky výcho­va pros­tě nefun­gu­je. (PhDr. Ale­na Micha­lo­vá, psy­cho­lož­ka SPR.)

Prázd­ni­ny by měly být pro děti obdo­bím skvě­lých zážit­ků, ale záro­veň by nemě­ly ztrá­cet své jis­to­ty, mnoh­dy slo­ži­tě naby­té nebo dokon­ce tepr­ve hle­da­né. Běž­ně se tvr­dí, že dítě na něja­ký smu­tek nebo tábo­ro­vý „neú­spěch“ rych­le zapo­me­ne při dal­ší hře, nicmé­ně děti se slo­ži­tý­mi začát­ky své­ho živo­ta býva­jí i v tom­to smě­ru psy­chic­ky cha­tr­něj­ší. Věř­me pro­to jejich poci­tům, ale záro­veň hlí­dej­me, kdy dítě jen zkou­ší hra­ni­ce. Nej­vhod­něj­ší řeše­ní situ­a­ce je ve vašich rukou.

Držím vám i vašim dětem pal­ce a pře­ji krás­né léto.

Sdílet článek na sociálních sítích:
Lenka Pospíšilová
Lenka Pospíšilová
redaktorka blogu