Podpořte Náhradku a věnujte jí svůj hlas do 5.6.2023 v Podcast roku – hlasujte v anketě o svůj nejoblíbenější podcast. Děkujeme ❤️

Blog

V květnu a červnu nás čekají rodinné svátky

14. května 2023 Lenka Pospíšilová 6 minut čtení
V květnu a červnu nás čekají rodinné svátky

Ofi­ci­ál­ní svát­ky, kte­ré při­po­mí­na­jí úctu k rodi­čům, včet­ně pěs­toun­ských samo­zřej­mě, důle­ži­tost rodi­ny nebo vytvá­ří poza­dí pro spous­tu zábav­ných akcí pro děti, nás v květ­nu a červ­nu čeka­jí hned čty­ři. Nej­star­ší je Svá­tek matek, i když ten měl v naší repub­li­ce tro­chu kostr­ba­tý život. Nej­víc se asi zapo­mí­ná na tatín­ky a jejich svá­tek tře­tí nedě­li v červ­nu. Den rodin je doce­la nová zále­ži­tost a nej­dů­raz­ně­ji se o svůj svá­tek hlá­sí 1. červ­na děti.

Svá­tek matek a tro­cha historie

Osla­vy mateř­ství jsou dolo­že­né už ve starém Řec­ku, kde byly spo­je­ny s kul­ty bohy­ní Kybélé, Rhe­ou, Gai­ou a Deméter, ve sta­ro­vě­kém Římě pak s bohy­ně­mi Terrou, Ops, Pales a Bello­nou. Osla­va­mi bohy­ně plod­nos­ti vrcho­li­ly břez­no­vé svát­ky jara a plod­nos­ti Hyla­rie. His­to­ri­ko­vé také zmi­ňu­jí svá­tek Mat­ro­na­lia zasvě­ce­ný bohy­ni Juno.

O not­ných pár set let poz­dě­ji, v 16. sto­le­tí se zača­la v Ang­lii sla­vit tzv. Mateř­ská nedě­le. Pochá­ze­la z veli­ko­noč­ních zvyk­los­tí, kdy čtvr­tou nedě­li veli­ko­noč­ní půstu dostá­va­lo slu­žeb­nic­tvo vol­no, aby moh­lo navští­vit své rodi­ny, tedy mat­ky, a spo­leč­ně jít do kos­te­la. Ces­tou natr­ha­li mla­dí lidé kvě­ti­ny, kte­ré matkám donesli.

Nedáv­něj­ší his­to­rie svát­ku pochá­zí z doby občan­ské vál­ky v USA (1861 – 65). O zlep­še­ní zdra­vot­ních a soci­ál­ních pod­mí­nek žen a sní­že­ní dět­ské úmrt­nos­ti se od roku 1858 pro­střed­nic­tvím Pra­cov­ních klu­bů matek sta­ra­la Anny Ree­ves Jar­vi­so­vá. Prá­vě na její památ­ku uspo­řá­da­la dce­ra Anna Marie 12. květ­na 1907 setká­ní matek v míst­ním bap­tis­tic­kém kos­te­le. Násle­du­jí­cí­ho roku se setká­ní opa­ko­va­lo, a tak se ve Spo­je­ných stá­tech začal sla­vit Svá­tek matek. Popr­vé se tak sta­lo 10. květ­na 1908 ve měs­tě Graf­ton v Západ­ní Vir­gi­nii. Už po čtyřech letech pro­hlá­si­ly někte­ré ame­ric­ké stá­ty svá­tek za ofi­ci­ál­ní a v roce 1914 byl pre­zi­den­tem Woodrowem Wil­so­nem pro­hlá­šen za národ­ní svá­tek USA. Nej­čas­těj­ším dár­kem byla teh­dy kyti­ce kara­fi­á­tů a bílé kara­fi­á­ty se kladly i zemře­lým matkám na hroby.

Jak to bylo a je u nás ?

K nám se Den matek dostal prá­vě „ame­ric­kou“ ces­tou. Zaved­la ho Ali­ce Masa­ry­ko­vá, jejíž mat­ka byla jak zná­mo Ame­ri­čan­ka. Od roku 1923 se sla­vil vždy 8. květ­na, a to až do nástu­pu komu­nis­tů v roce 1948, kdy ho začal potla­čo­vat Mezi­ná­rod­ní den žen. Roku 1947, tedy ješ­tě za pre­zi­den­ta Bene­še, poskyt­lo ústa­vo­dár­né shro­máž­dě­ní matkám více­čet­ných rodin finanč­ní dar (viz obrá­zek), ale o rok poz­dě­ji, po „Vítěz­ném úno­ru“ se Svá­tek matek ofi­ci­ál­ně zru­šil. Po roce 1989 se ten­to svá­tek u nás opět začal sla­vit a zno­vu po ame­ric­kém vzo­ru byl sta­no­ven jako posuv­ný, na dru­hou květ­no­vou nedě­li. V roce 2023 tedy při­pa­dá na 14. května.

Jak to mají sou­se­dé, i ti vzdálenější ?

V sou­la­du s tra­di­ce­mi se Den matek sla­ví v zása­dě ve dvou ter­mí­nech : buď čtvr­tou nedě­li veli­ko­noč­ní­ho půstu – napří­klad v Irsku a Vel­ké Bri­tá­nii, nebo po ame­ric­kém vzo­ru dru­hou nedě­li v květ­nu. Květ­no­vé­ho ter­mí­nu se drží téměř všech­ny evrop­ské země, jen v Němec­ku se může datum lišit v jed­not­li­vých regi­o­nech, v Pol­sku se sla­ví 26. květ­na a v Rus­ku posled­ní nedě­li v lis­to­pa­du. Ve vět­ši­ně zemí Již­ní Ame­ri­ky, v Indii, Pákistá­nu, Mexi­ku, Sin­ga­pu­ru má pev­né datum 10. května.

Co se ten den děje ?

V době, kdy se začal Den matek sla­vit ve Spo­je­ných stá­tech, měly mamin­ky v ten­to den odpo­čí­vat. Vaře­ní, úklid a dal­ší domá­cí prá­ce při­padly na děti. V sou­čas­nos­ti obvykle men­ší děti vyrá­bě­jí mamin­kám přá­níč­ka, pří­věs­ky se srdíč­ky, nosí kvě­ti­ny. Ty star­ší čas­to kou­pí také kyti­ci, bon­bo­ni­é­ru nebo pozvou mamin­ku na veče­ři a podob­ně. Luxus­něj­ším dár­kem je tře­ba well­ness vou­cher, kte­rý při­po­mí­ná ten ame­ric­ký den odpočinku.

Jak to cho­dí v pěs­toun­ských rodinách ?

Tako­vá sní­da­ně do poste­le, samo­zřej­mě v rozum­nou hodi­nu, by asi spous­tu pěs­toun­ských mami­nek potě­ši­la a pří­jem­ně nala­di­la. A kdy­by se ješ­tě děti, opět po vzo­ru těch ame­ric­kých, cho­pi­ly domá­cích pra­cí, Den matek by se stal oprav­du svá­teč­ním dnem. Hro­ma­dou nakres­le­ných srdí­ček pro­ka­zo­vat mamin­ce lás­ku naše děti čas­to umí, ale oprav­du se zapo­jit do úkli­du se jim obvykle nechce. Tře­ba by ten­to svá­tek mohl zapří­či­nit tro­chu jiné a pokud mož­no i trva­lé roz­dě­le­ní domá­cích prací.

V posla­nec­kém návrh při zno­vuza­ve­de­ní Svát­ku matek se mimo jiné pra­ví : „Význam Svát­ku matek je svou pod­sta­tou kaž­dé­mu člo­vě­ku jas­ně sro­zu­mi­tel­ný a blíz­ký prá­vě pro jeho vše­o­bec­ně huma­nis­tic­ký cha­rak­ter a huma­nis­tic­kou tra­di­ci.“ Sro­zu­mi­tel­ný jak pro koho. Dile­ma­tem pro mno­ho dětí v pěs­toun­ské péčí je loa­ja­li­ta s bio­lo­gic­kou mat­kou a záro­veň vztah k pěs­toun­ské mamin­ce. Koho tedy vlast­ně mají mít rády, koho mají ctít, komu tedy kres­lit ta srdíč­ka a kde pomá­hat v domác­nos­ti ? Slo­ži­tá otáz­ka i pro dospě­lé­ho, ne tak pro dítě. Mnoh­de tedy bude ten­to nad­chá­ze­jí­cí svá­tek potře­bo­vat psy­cho­lo­gic­kou pří­pra­vu, aby nepři­ne­sl víc dile­mat, zmat­ku, smut­ku, pří­pad­ně i vzte­ku a slz.

Den rodi­ny

Den rodin je u nás zakot­ven v záko­ně 245/2000 Sb. z 29. červ­na 2000 a sta­no­ven na 15. květ­na. Ofi­ci­ál­ně pat­ří k Mezi­ná­rod­ním dnům a je plat­ný od roku 1994 na základ­ně rezo­lu­ce č. A/RES/47/237 Val­né­ho shro­máž­dě­ní OSN v září 1993. Zdů­raz­ňu­je důle­ži­tost rodi­ny ve spo­leč­nos­ti a její neza­stu­pi­tel­nou roli při for­mo­vá­ní osobnosti.

Z inter­ne­tu na vás vypad­ne spous­ta, někdy i cel­kem neko­merč­ních návrhů, jak si udě­lat hez­ký rodin­ný den. Tře­ba spo­leč­ně zasa­dit strom, začít psát rodin­nou kro­ni­ku, sesta­vit rodokmen (pro pěs­toun­ské rodi­ny i s daty při­ve­ze­nin), vymys­let rodin­ný recept a spo­leč­ně si uva­řit, pro zruč­něj­ší by mohl být inspi­ra­tiv­ní návrh na výro­bu sto­lu, u kte­ré­ho se pak bude rodi­na spo­leč­ně scházet.

Den otců

Na počest tatín­ků byl v mno­ha zemích včet­ně Čes­ké repub­li­ky usta­no­ven svá­tek tře­tí nedě­li v červ­nu. Někde se ale Den otců sla­ví v břez­nu a sou­vi­sí se svát­kem sv. Jose­fa, v sever­ských zemích mu pří­slu­ší dru­há nedě­le v lis­to­pa­du. Tomu­to dni ale zda­le­ka není věno­vá­na tako­vá pozor­nost jako Svát­ku matek.

Tra­di­ce pochá­zí opět ze Spo­je­ných stá­tů. Zalo­ži­la ji Sono­ra Smart Dod­do­vá, kte­rá chtě­la oce­nit úsi­lí, s jakým se její ovdo­vě­lý otec sta­ral o ni a čty­ři dal­ší sou­ro­zen­ce. Prv­ní osla­va se kona­la ve měs­tě Spo­ka­ne ve stá­tě Washing­ton 19. červ­na 1910 a jako spí­še sou­kro­má, pro­to­že to byly vlast­ně naro­ze­ni­ny. Popu­la­ri­ta rost­la o něco poma­le­ji než u mateř­ské­ho svát­ku a ofi­ci­ál­ním se Den otců stal až v roce 1966 díky pre­zi­den­to­vi Lyn­do­nu Johnsonovi.

Letos při­pa­dá Den otců 18. červ­na. V naší repub­li­ce se koná napří­klad Táta­fest pořá­da­ný Ligou ote­vře­ných mužů. Různá komu­nit­ní a rodin­ná cen­t­ra také orga­ni­zu­jí vše­li­ja­ké zába­vy, někdy i dob­ro­druž­né výpra­vy pro tatín­ky a jejich děti.

Mezi­ná­rod­ní den dětí ve svě­tě a u vás doma ?

V post­ko­mu­nis­tic­kých zemích se Den dětí sla­ví 1. červ­na, pro­to­že toto datum zvo­li­la Mezi­ná­rod­ní demo­kra­tic­ká fede­ra­ce žen na svém zase­dá­ní v Mosk­vě roku 1949. Nej­star­ší tra­di­ci má Den dětí kupo­di­vu v Turec­ku, kde se sla­ví 23. dub­na od roku 1923. Ješ­tě dří­věj­ší sna­hy pochá­ze­jí z polo­vi­ny 19. sto­le­tí opět z Ame­ri­ky, kde se v roce 1856 roz­ho­dl reve­rend Char­les Leo­nard, že ve své far­nos­ti v Chel­sea bude dru­hou nedě­li v červ­nu slou­žit spe­ci­ál­ní mši pro děti. V ten­to ter­mín se Den dětí sla­ví v USA dodnes, ale samo­zřej­mě už nejen bohoslužbou.

Ten­to svá­tek se asi v našich rodi­nách drží nej­víc, pro­to­že situ­a­ce si to žádá. Napí­še­te nám, co 1. červ­na, pří­pad­ně nej­bliž­ší víkend, dělá­te se svý­mi dět­mi vy ? Rádi bychom vaše pří­spěv­ky pub­li­ko­va­li na blo­gu, aby moh­ly být inspi­ra­cí i pro ostat­ní rodiny.

Zdro­je :

Wiki­pe­dia

www.beda.cz

Stát­ní zák. č. 245/2000 Sb. ze dne 29. červ­na 2000 o stát­ních svát­cích, o ostat­ních svát­cích, o význam­ných dnech a dnech pra­cov­ní­ho klidu

Sdílet článek na sociálních sítích:
Lenka Pospíšilová
Lenka Pospíšilová
redaktorka blogu