Blog

Vánoční dárek pro Flíčka

21. prosince 2022 Lenka Pospíšilová 3 minuty čtení
Vánoční dárek pro Flíčka

Z nebe pada­ly vloč­ky a malý zají­ček jmé­nem Flí­ček se tou­lal po zasně­že­ném lese. Zou­fa­le hle­dal, kde by vyhra­bal něco malé­ho k sněd­ku. Hle­dal, hle­dal, ale nic nena­chá­zel. Někdo by se urči­tě zeptal, proč Flí­ček nejde za svo­jí rodi­nou, kte­rá doza­jis­ta v noře scho­vá­vá něco moc dob­ré­ho. Inu sku­teč­nost byla tako­vá, že Flí­ček neměl žád­nou rodi­nu, pro­to­že ho před nedáv­nem jeho vlast­ní máma s tátou posla­li pryč. Urči­tě vám nejde na rozum, z jaké­ho důvo­du se rodi­na zajíč­ka tak nehez­ky zba­vi­la. Roz­hod­li se tak pro­to, že byl zkrát­ka něčím jiný. Sice měl koží­šek celý hně­dý, ale obě ouš­ka bílá, a to se jeho rodi­čům nelí­bi­lo. Báli se, co by si pomys­le­li ostat­ní zají­ci ze sousedství.

Z niče­ho nic začal fou­kat vítr, až z toho vznik­la sně­ho­vá bou­ře a malé­mu zajíč­ko­vi byla straš­li­vá zima. Celý se třá­sl a rych­le se roz­hlí­žel, jest­li najde úkryt, ve kte­rém by se před bou­ří scho­val. Naštěs­tí, když se mu v chu­me­le­ni­ci poda­ři­lo ujít pár kro­ků, uvi­děl pod skal­ním pře­vi­sem něja­kou sku­li­nu z polo­vi­ny zasy­pa­nou sně­hem. Zají­ček k ní při­hop­kal blí­že, aby si ji pořád­ně pro­hlé­dl. Uká­za­lo se, že sku­li­nou se dá dostat do vel­ké jeskyně.

Flí­ček nele­nil a s roz­bě­hem sko­čil do díry. Dopa­dl na něco huňa­té­ho a tep­lé­ho. S úle­kem se zve­dl a pořád­ně se roz­hlé­dl kolem sebe. Před sebou uvi­děl cosi vel­ké­ho, chlu­pa­té­ho a chrá­pa­jí­cí­ho. Sáhl tomu nezná­mé­mu zví­ře­ti opa­tr­ně na tla­pu a hned mu došlo, o koho se jed­ná. Byl to obří med­věd, kte­rý spal.

Flí­ček zdě­še­ně zařval : „Ááá med­věd!“ Chtěl vzít nohy na rame­na a utí­kat pryč. Jen­že dří­ve, než to sti­hl, chy­til ho med­věd obří tla­pou a zve­dl si ho k očím.

„Co tady kři­číš ? Nevi­díš, že se sna­žím spát?“ zafu­něl rozmrzele.
„Já se moc omlou­vám pane med­věd, nechtěl jsem vás vzbu­dit. Jen jsem hle­dal něja­ký úkryt před zimou,“ třá­sl se zají­ček strachy.

„Já nejsem med­věd, ale med­vě­di­ce Amál­ka. Proč nejsi u své rodi­ny v noře, vždyť tam ven­ku je děs­ná zima a ty jsi ješ­tě mlá­dě,“ divi­la se Amálka.

„Já nemám rodi­nu. Vyhna­li mě, pro­to­že jsem jiný,“ uká­zal smut­ně na své uši.

Med­vě­di­ce si povzdech­la a chví­li pře­mýš­le­la. „Tak tu zůstaň se mnou. Já něja­ké dob­ro­ty ješ­tě mám. Může­me byd­let spo­lu,“ usmá­la se Amál­ka na Flíčka.

„Váž­ně ? Ale vždyť ty jsi med­věd a já zajíc,“ divil se Flí­ček a chví­li na med­vě­di­ci nevě­říc­ně koukal.

„No ano, aspoň tu budu mít spo­leč­nost a mám se o koho sta­rat. Navíc je obdo­bí Vánoc, a to by neměl být nikdo sám,“ řek­la mu s úsměvem.

„Tak­že bude­me jako rodina?“

„Ne jako, my bude­me rodi­na!“ obja­la Amál­ka jem­ně Flíč­ka, a ten rados­tí zavr­tal svůj čumá­ček do její­ho kožichu.

A tak se med­vě­di­ce uja­la zajíč­ka Flíč­ka a sta­ra­la se o něj jako mamin­ka o syna. Flí­ček byl šťast­ný, že někam pat­ří. Uvě­do­mil si, že se nemu­sí sty­dět za svou odliš­nost, pro­to­že zjis­til, že se vždyc­ky najde někdo, komu nebu­dou jeho bílá ouš­ka vadit.

Nico­let­ta Fabinová


O autor­ce : Nico­let­ta Fabinová

Do svých tří let jsem žila v dět­ském domo­vě v Aši, pak jsem se dosta­la do pěs­toun­ské péče a zís­ka­la tak milu­jí­cí mámu, tátu a dva star­ší sou­ro­zen­ce. Moji pěs­touni mi kro­mě rodin­né­ho záze­mí a lás­ky dali také mož­nost “léčit“ mé posti­že­ní, dět­skou mozko­vou obr­nu, a já tak můžu cho­dit o ber­lích. Díky nim jsem zvlád­la i obor s matu­ri­tou. Za toto všech­no jim budu vděč­ná do kon­ce života.

Sdílet článek na sociálních sítích:
Lenka Pospíšilová
Lenka Pospíšilová
Redaktorka blogu