Blog

Chtěla jsem být jenom hodná

10. listopadu 2022 Lenka Pospíšilová 2 minuty čtení
Chtěla jsem být jenom hodná

Na popr­vé jsem se sešla u kafe s brněn­skou pěs­toun­kou, kte­rá má doma dvě už sko­ro dospě­lé při­ja­té dce­ry a tři­nác­ti­le­té­ho syna. „Pří­pra­vy byly sice dlou­hé, ale stej­ně do pěs­toun­ství s man­že­lem pad­li, dalo by se říct, rov­ný­ma noha­ma. Dob­rá před­se­vze­tí nevza­la úpl­ně za své, ale bylo tře­ba je upra­vit.“ Tak už to v pěs­toun­ských rodi­nách bývá, že se rodi­če musí do znač­né míry při­způ­so­bit dětem. Ovšem také držet hra­ni­ce, pev­ně, ale diplomaticky. 

Vez­mě­me to od začát­ku : jak jste vůbec při­šli k pěstounství ?

Nemá­me bio­lo­gic­ké děti, tak­že se to tak nabíd­lo. Vidě­la jsem časo­pis, kte­rý vydá­va­lo SPR. Man­žel nebyl pro­ti, což u chla­pa pova­žu­ji za při­nejmen­ším zají­ma­vé. Del­ší, než roz­ho­do­vá­ní, byla doba od podá­ní žádosti, přes ta všech­na ško­le­ní… to trva­lo oprav­du straš­ně dlou­ho. Na to si stě­žu­jí všich­ni. Samot­né čeká­ní na děti neby­lo zase až tak dlou­hé. O to víc to bylo pře­kva­pu­jí­cí, pro­to­že hol­kám už bylo sko­ro pět a sko­ro devět. My jsme byli nezku­še­ní, nabíd­li nám tyto děti a nám se líbi­ly. Ředi­tel dět­ské­ho domo­va se ptal : „Vy se jde­te podí­vat na prv­ní děti ? Nebo koli­ká­té už to jsou?“ Byli jsme pře­kva­pe­ní, pro­to­že jsme si mys­le­li, že koho nám nabíd­nou, musí­me při­jmout. Byli jsme mlad­ší a měli jsme odva­hu, ale bylo to obtížné.

Před čtr­nác­ti lety byl pro­ces pře­dá­vá­ní mno­hem rych­lej­ší než teď. My jsme byli v dět­ském domo­vě dva­krát, pak se hol­ky jely podí­vat k nám, potom u nás byly týden na prázd­ni­nách a už u nás zůsta­ly. V dět­ském domo­vě žily při­bliž­ně tři čtvr­tě roku, před tím v rodině.

Máte něja­ké infor­ma­ce o bio­lo­gic­ké rodině ?

Mamin­ka byla dro­go­vě závis­lá. Hol­ky mají ješ­tě sestřič­ku. O tu jsme se také zají­ma­li, ale byla ode­bra­ná jako mimin­ko a šla do osvo­je­ní, tak­že ji jsme nedo­sta­li. Z vyprá­vě­ní naší star­ší při­ja­té dce­ry víme, že mat­ka čas­to odchá­ze­la na noc, nevra­ce­la se, i když to slí­bi­la. Živi­la se pro­sti­tu­cí, to víme z doku­men­tů i z vyprávění.

Děv­ča­ta byla zane­dba­ná, neda­lo se s nimi ani pořád­ně domlu­vit, pro­to­že měla malou slov­ní záso­bu, navíc pou­ží­va­la svo­ji zko­mo­le­nou češ­ti­nu a nero­zu­mě­la význa­mu slov. Někdy se tomu ješ­tě dnes zasmě­je­me. Tře­ba utí­ka­ly do kop­ce a říka­ly : „Pojď­me, hoši!“ Nevě­dě­ly, že hoši jsou výhrad­ně klu­ci. Byly zavši­ve­né, hube­ňouč­ké, ani kar­tá­ček na zuby neu­mě­ly pořád­ně použít…

Jak vypa­dal odjezd z dět­ské­ho domo­va a pří­jezd k vám ?

Mlad­ší jen zamá­va­la : „Ahoj, já už nepři­jdu.“ A tím to pro ni skon­či­lo. Ale ta star­ší tam navá­za­la něja­ké vzta­hy. Měla výsad­ní posta­ve­ní, sta­ra­la se o tu mlad­ší a jako by jí zastu­po­va­la mamin­ku. Tuto pozi­ci měla vel­mi ráda, ale samo­zřej­mě to neby­lo dob­ře. U nás po prázd­ni­nách zůsta­la jen pro­to, že zůsta­la ta mlad­ší. V pod­sta­tě chtě­la zpát­ky do domo­va. Líbi­lo se jí, že tam byla obska­ko­va­ná, měla roli tako­vé polo mamin­ky. Se mnou měla z počát­ku vel­ký pro­blém, za své­ho part­ne­ra pova­žo­va­la man­že­la, seda­la si na moje mís­to u sto­lu… Pta­la se, kdy při­jdu z prá­ce a když jsem odpo­vě­dě­la, že poz­dě­ji, tak bylo vidět, jak si vydech­la. Celá se tak jako narov­na­la a uží­va­la si pozi­ci paní domu.

Pře­šlo to ?

Něco ano, něco ne. Dokon­ce své mlad­ší sestře taj­ně porou­če­la : „Říkej mi mamin­ko, já jsem tvo­je mamin­ka.“ Tvo­ři­ly spo­lu koa­li­ci, navá­dě­la ji pro­ti nám… dokon­ce vyhlá­si­la hla­dov­ku a mlad­ší Anič­ka se muse­la podří­dit. Ale Anič­ka hla­dov­ku veli­ce rych­le zru­ši­la, pro­to­že měla ani ne hlad, jako spíš chuť na jídlo.

Jaké byly ty prv­ní tři čty­ři týd­ny, než se to troš­ku usa­di­lo ? Vzpo­mí­ná­te na to jako na dra­ma­tic­ké období ?

Troš­ku. Man­žel zhub­nul deset kilo, já čty­ři a děti po kile. Tak­že stres to zjev­ně byl.

Vzpo­mí­ná­te si na něja­kou výraz­nou situaci ?

Už mi to troš­ku sply­nu­lo, ško­da, že jsem si to neza­psa­la. Ale vzpo­mí­nám si, že si hrá­ly na bez­do­mov­ce. Udě­la­li jsme jim dome­ček z mat­ra­cí a deky, aby se moh­ly scho­vat a hrát si tam spo­lu. Ale ony si neu­mě­ly hrát. Hra byla tře­ba, že mlá­ti­ly panen­ky. Sna­ži­li jsme se to pře­vést na něja­kou lep­ší hru, ale jed­nou jsem to necha­la běžet, a ta star­ší říka­la mlad­ší : „Jest­li nebu­deš dělat, co já chci, tak tě vyže­nu a budeš bez­do­mo­vec!“ A nako­nec ji z domeč­ku oprav­du vyho­di­la. Kdo ví, odkud čerpala.

Zjev­ně se cho­va­ly kaž­dá jinak i když měly při­bliž­ně stej­né zážitky.

Ze začát­ku nám říka­li teto a strejdo, poslé­ze to pře­šlo v oslo­ve­ní mamin­ko, tatín­ku. Mlad­ší dce­ra s tím zača­la dřív, pro­to­že chtě­la rodi­če, chtě­la se k nám cho­vat jako k rodi­čům. Chtě­la tu ochra­nu, péči, roz­maz­lo­vá­ní, při­tu­le­ní i vycho­vá­vá­ní, ačko­liv si to neu­mě­la při­pus­tit. U star­ší, Simon­ky, byla role mamin­ky obsa­ze­ná její bio­lo­gic­kou mat­kou, tak­že pro ni ta situ­a­ce byla hor­ší a těžší.

Teď si tak vzpo­mí­nám, že jsme dodr­že­li dopo­ru­če­ní nena­vště­vo­vat půl roku kama­rá­dy, zná­mé, ani šir­ší rodi­nu, abychom navá­za­li vztah. Mys­lím, že jsme dob­ře udělali.

Nechy­bě­ly jim dal­ší děti ?

Byly dvě, tak­že si vysta­či­ly. A bylo tře­ba, aby se nau­či­ly mlu­vit. Vzpo­mí­nám si, že někte­ré děti se tvá­ři­ly, jako­že proč je ty naše hol­ky nechá­pou, vždyť to pře­ce říka­jí jas­ně. A ono to bylo tou nedo­sta­teč­nou a zko­mo­le­nou češ­ti­nou. Simon­ka v nece­lých osmi letech opa­ko­va­la prv­ní tří­du, tak­že byla jako­by vyspě­lej­ší, ale prv­ňáč­ci to nebra­li jako pro­blém, a nao­pak jí pomoh­li roz­ší­řit slov­ní záso­bu. Nau­či­la se od nich, jak se s děc­ka­ma bavit a jak se cho­vat. Je hod­ně cti­žá­dosti­vá a na tom se dalo sta­vět. Oprav­du zabra­la a dohna­la, co se dalo.

Pro­bí­ra­la jste s uči­te­li, jaký mají děv­ča­ta původ a co mají za sebou nebo jste to na ně neprozradila ?

Vždyc­ky jsem to s tříd­ní­mi uči­tel­ka­mi pro­bra­la. Na prv­ním stup­ni jsou obvykle tako­vé mamin­kov­ské typy. Řek­la jsem, o co jde a proč to tak je. Na vyš­ším stup­ni jsem to jed­nou neu­dě­la­la, paní uči­tel­ka něco vysvět­lo­va­la a nějak nevhod­ně pro­hlá­si­la, že Anič­ka by k tomu moh­la něco říct. Pla­ka­la kvů­li tomu na zácho­dě, tak­že jsem to pak muse­la nějak doupra­vit. Na vyš­ším stup­ni si hol­ky už nepřá­ly, abych to uči­te­lům říka­la. Až poz­dě­ji to samy pově­dě­ly těm děc­kám, se kte­rý­mi se kama­rá­di­ly a cíti­ly se s nimi dob­ře. Ale tříd­ním uči­te­lům jsem to vždyc­ky šla říct, dokon­ce i na střed­ní škole.

Co šir­ší rodi­na, jak děv­ča­ta přijala ?

Naše rodi­na není pří­liš počet­ná. Man­žel je jedi­ná­ček a já mám dvě sest­ry. Pra­ro­di­če při­ja­li hol­ky výbor­ně, hned to byli babič­ky a dědeč­ko­vé, rodi­ny mých sester také. A sestře­ni­ce je při­ja­ly také skvě­le. Dokon­ce star­ší ze sestře­nic, když jsme potom při­ja­li Pavlí­ka a tře­ba jsem ved­la hol­ky do krouž­ků, tak ho cho­di­la hlí­dat. Odved­la kus prá­ce. Sna­žím se jí to vra­cet, když má teď malé děti.

Pochá­zím ze sever­ní Mora­vy a rodi­če nám hod­ně pomoh­li tím, že jsme tam moh­li trá­vit prázd­ni­ny. Pavlík teh­dy straš­ně kři­čí­val a na samo­tě to tak neva­di­lo. Býva­ly jsme tam se sestrou, děc­kám jsme se moh­ly věno­vat, na běž­ky jsme cho­di­li, spous­tu legra­ce jsme si užili.

Kolik bylo Pavlí­ko­vi, když jste ho přijali ?

Byly mu čty­ři, už sko­ro k pěti. A sest­ry byly o šest a čty­ři roky starší.

Vaše děv­ča­ta stu­du­jí, to je, před­po­klá­dám, pro vás potěšující.

U Simo­ny byla pro­gnó­za, že bude nevzdě­la­va­tel­ná. Když nám to kraj­ském úřa­dě čet­li ze spi­su, tak jsme jen kou­ka­li, pro­to­že jsme si neu­mě­li před­sta­vit, do jaké míry nevzdě­la­va­tel­ná. U Anič­ky neby­lo nic sta­no­ve­né, pro­to­že měla čty­ři roky. Bylo potře­ba zabrat, ale šlo to. Základ­ní ško­lu kon­či­ly obě dvě s vyzna­me­ná­ním, pokra­čo­va­ly na střed­ní ško­ly a teď jsou obě na VOŠce.

Zvlá­da­la jste vždyc­ky rodi­nu i práci ?

Zůsta­la jsem doma, pro­to­že si mys­lím, že pro tyto děti je to dob­ře. Zvlášť když jich je víc. Dopřá­li jsme jim krouž­ky, pro­to­že jsme zazna­me­na­li, že mají talent hudeb­ní a pohy­bo­vý. Cho­di­ly něko­lik let do moder­ní gym­nasti­ky. Troš­ku jsme navá­za­li na dět­ský domov, pro­to­že tam do gym­nasti­ky také cho­di­ly a přá­ly si pokra­čo­vat. Mlad­ší to pak vzda­la, pro­to­že nemě­la tak pruž­né klou­by, ale cho­di­la do ZUŠ­ky do bale­tu. Obě hol­ky mají čás­teč­ně rom­ský původ, jsou hudeb­ně nada­né a bylo to ško­da nerozvinout.

Bavi­lo je to pořád nebo při­šly krize ?

Někdy to bylo slo­ži­těj­ší, muse­la jsem u nich sedět a tře­ba jim počí­tat doby. Troš­ku při­tla­čit se musí. Obě zpí­va­jí, hra­jí na flét­nu a kla­vír. Šéf hudeb­ní­ho sou­bo­ru říkal, že by Simo­nu jako flét­nist­ku bral. Dokon­ce moh­la stu­do­vat ke své střed­ní ško­le ješ­tě kon­zer­va­toř. Teď ji vyho­di­li z VOŠ, což s ní troš­ku zacvi­či­lo. Stře­do­škol­ský sys­tém výu­ky jí vyho­vo­val, ale ten vyso­ko­škol­ský vyža­du­je vět­ší dis­ci­plí­nu a samo­stat­nost. Jela na stáž přes Eras­mus, a pak už se jí zpát­ky do ško­ly nechtě­lo. Ale změ­ni­la názor a chce ve stu­diu pokra­čo­vat. Aspoň tak to říká. Zvo­li­la si zdra­vot­nic­ký obor, tak­že teď pra­cu­je jako sani­tář­ka a jak je cti­žá­dosti­vá, má, mys­lím, vel­kou moti­va­ci zlep­šit svo­ji pozici.

A mlad­ší dcera ?

Ta se vyda­la peda­go­gic­kým smě­rem, absol­vo­va­la Cyri­lo­me­to­děj­skou střed­ní peda­go­gic­kou ško­lu. V této pro­fe­si zúro­čí hru na nástroj, zpěv i pohy­bo­vou prů­pra­vu. Troš­ku jí nevy­šla matu­ri­ta, tak se nedo­sta­la, kam by chtě­la, a tak na VOŠ jez­dí až za Pra­hu do Sv. Jana. Byd­lí na kole­ji, úpl­ně po té samo­stat­nos­ti netou­ží, ale musí si zvyknout.

Moh­ly si vaše děti krouž­ky vybrat samy nebo jste jim něco dopo­ru­či­li a trva­li na tom, že se tam cho­dit bude. 

My jsme jim něco pod­su­nu­li a ony bra­ly. Nevzpou­ze­ly se, že by je to neba­vi­lo a nechtě­ly tam cho­dit. Asi to ti uči­te­lé umě­li pod­chy­tit. Někdy nás zku­si­li pře­mlou­vat, že to dělat nebu­dou, ale my říka­li : „Dokon­či aspoň toto polo­le­tí.“ Tak ho dokon­či­ly a ply­nu­le to pokra­čo­va­lo dál. Tře­ba gym­nasti­ku star­ší dce­ra opus­ti­la někdy ve čtr­nác­ti a při­znám se, že už to bylo i moje přá­ní. Když jsem vidě­la, jaká je to dři­na, tré­nink byl čty­ři­krát týd­ně… Někdy i pla­ka­la… tak jsem jí chápala.

Jak jste byla důsled­ná u děv­čat a teď u syna ?

Když to teď zpět­ně hod­no­tím, tak sko­ro urput­ná. Sle­vit člo­věk také musí, s při­bý­va­jí­cím věkem, ale důsled­nost se vyplatí.

A bylo to u vás s křikem ? 

Ješ­tě když jsem pra­co­va­la, dáva­li mi vztek­lé kli­en­ty s tím, že je zvlád­nu v kli­du. Ale postu­pem doby jsem se doma muse­la nau­čit i kři­čet, pro­to­že u těch­to dětí, když člo­věk nezvý­ší hlas, tak je pova­žo­va­ný za sla­bé­ho. Hlav­ně na naše­ho ´chla­peč­ka´, teď je mu tři­náct, kdy­bych byla jen hod­ná, tak bych byla pod­le jeho měří­tek sla­bá. Má pro­blém s auto­ri­ta­mi, sám kři­čí, tak je nut­né také křičet.

Jed­na tako­vá úsměv­ná his­tor­ka : Děc­ka byla o prázd­ni­nách doma a děla­la hroz­ný kra­vál. K obě­du jsem chys­ta­la meruň­ko­vé kned­lí­ky, ono to trvá, pipla­vá prá­ce to je. Už jsem na ně byla hroz­ně naštva­ná a jeden ten kned­lík jsem hodi­la po Pavlí­ko­vi. Netre­fi­la jsem ho, samo­zřej­mě, roz­pláclo se to na kober­ci, a řek­la jsem : „A od teď nedě­lám kne­d­le!“ Dodr­že­la jsem to a mys­lím ješ­tě dlou­ho nebu­dou. Dodnes si pama­tu­ju ten pocit bez­mo­ci, že nemů­žou být chvil­ku zti­cha, hrát si normálně.

Člo­věk si výchov­né postu­py nějak před­sta­vu­je, ale děti mu ty posto­je obvykle výraz­ně upraví.

Ze začát­ku jsem chtě­la být jenom hod­ná. Až mi to soci­ál­ní pra­cov­ni­ce z magis­trá­tu vymlou­va­la. Jed­nou se mi Simo­na posmí­va­la, děla­la něja­ké obli­če­je, Anič­ku to roze­smá­va­lo. Tak jsem Simo­nu posla­la do kou­ta, což nemě­lo vůbec efekt, a ješ­tě tam něco zkou­še­la. Tak jsem ji chyt­la a nase­ka­la jsem jí na zadek. Jak se tak zmí­ta­la, při­tla­či­la jsem ji na zem. Nemoh­la se pohnout, zača­la pla­kat, a od té doby mě respek­to­va­la. A pak jsem se v Matějč­ko­vi dočet­la, že člo­věk musí dítě­ti uká­zat nejen psy­chic­kou, ale i fyzic­kou pře­va­hu. Vím, že jsou tren­dy, že děti se nebi­jí, ale musí poznat hie­rar­chii v rodi­ně. Já jsem jako hol­ka také pár­krát dosta­la. Výprasky byly dřív čas­těj­ší a děti byly pokor­něj­ší. Takhle už to dnes nejde. Můj děde­ček říkal : Ško­da kaž­dé rány, kte­rá pad­ne ved­le. S tím se tedy nemůžu zto­tož­nit. Ovšem děde­ček jed­nou řekl Pavlí­ko­vi, kte­ré­mu bylo teh­dy asi šest let : „Pavle, já tě mám tak rád, ale tak bych ti naře­zal.“ A Pavlí­ko­vi to zůsta­lo v hla­vě oprav­du dlou­ho, sko­ro si mys­lím, že si to pama­tu­je ješ­tě teď.

Jak pro­bí­ha­la u děv­čat puberta ?

Ony byly v puber­tě hod­né, ale po puse občas dosta­ly, pro­to­že odmlou­va­ly. Měla jsem tako­vé úslo­ví : Pusa lže, odmlou­vá, pusa dosta­ne. Tak jsem si to sama pro sebe troš­ku obha­jo­va­la. Nako­nec ta jejich puber­ta neby­la tak hroz­ná. S chlap­cem to je hor­ší. Je víc pozna­me­na­ný začát­kem své­ho živo­ta. Je psy­chi­at­ric­ky sle­do­va­ný a léče­ný, ale také je vel­mi inte­li­gent­ní. Má vět­ší sílu a čas­to jde do útoku.

Na Anič­ku jsme pou­ží­va­li meto­du pev­né­ho obě­tí. Sna­ži­li jsme se ji tak uklid­nit, pro­to­že jinak by nás jen mlá­ti­la. „Neva­dí, Anič­ko, že kři­číš, stej­ně tě máme rádi…“ Ona pak vysí­le­ním odpadla a bylo to dob­ré. Měla jsem dosta­teč­nou sílu, abych ji v poho­dě zvlád­la. Ale zjis­ti­la jsem, že pěti­le­tý chla­pe­ček má dale­ko vět­ší sílu než pěti­le­tá hol­čič­ka. Jeho někdy udr­žet nešlo. Ale nezbý­va­lo nic jiné­ho, pro­to­že nás kopal, kou­sal, škrábal…

Jaký měl Pavel prv­ní roky života ?

Jeho mat­ka bra­la dro­gy i v těho­ten­ství, za jejich dis­tri­buci byla nejmé­ně dva­krát zavře­ná, co vím. Pak se pohy­bo­va­la po azy­lo­vých domech, potom se sezná­mi­la s něja­kou paní, u kte­ré byd­le­la, a tam dochá­ze­lo k Pavlí­ko­vu týrá­ní. Ve dvou letech se dostal do Klo­kán­ku a tam byl až do čtyř.

Proč tak dlouho ?

Zača­la se o něj zají­mat babič­ka z mat­či­ny stra­ny a úřa­dy něja­ký čas zva­žo­va­ly, že jí ho svě­ří. Jak je ale moh­lo napad­nout dát ho babič­ce, kte­rá nezvlád­la vycho­vat ani své vlast­ní dítě, Pavlí­ko­vu mat­ku tak, aby neskon­či­la v dět­ském domo­vě, a pak na dro­gách ? Vůbec nechá­pu, proč se čeka­lo rok. Když nezvlád­la výcho­vu dce­ry, tak proč by jí měli dávat vnouč­ka ? V Klo­kán­ku nám teh­dy řek­li, ať ho nekon­tak­tu­je­me, aby na nás zapo­mněl, a že když to s babič­kou nedo­pad­ne, tak ať se tře­ba ozve­me. Je to ško­da, mohl být u nás o rok dřív.

Jak s ním bylo zachá­ze­no, než šel do Klo­kán­ku, tak se potom cho­val. Když se potkal s naši­mi dět­mi, prv­ní věta zně­la : „Pope­le­me še?“ Šišlal, neu­měl pořád­ně mlu­vit. Anič­ka už byla vycvi­če­ná : „Ne, bude­me si nor­mál­ně hrát.“ Byl tlus­tý, neu­měl pořád­ně běhat. Hol­ky mu pořád mač­ka­ly ta tlus­tá ste­hýn­ka a nechá­pa­ly, proč tak vypa­dá. Po pár letech sám sebe na fot­ce nepo­znal. Teď hra­je fot­bal a ješ­tě se zhlé­dl v Soko­le. Děla­jí tam tako­vé gym­nastic­ké cvi­ky na způ­sob par­ku­ru. Pán, kte­rý je vede, je důchod­ce, ale dob­ře je moti­vu­je. Nor­mál­ně je Pavel tro­chu nemluv­ný, na všech­ny otáz­ky odpo­ví­dá „jo, dob­rý“, ale když při­jde ze soko­lov­ny, musím vše­ho nechat a poslou­chat, co vyprá­ví. 😊 Endor­fi­ny se vypla­ví a má potře­bu si poví­dat. Hol­ky jsou nor­mál­ně řeč­něj­ší, ale kluk mě překvapuje.

I mla­dík má emo­ce, kte­ré potře­bu­je na něko­ho vychr­lit. 😊

😊 Asi není nikdo jiný po ruce. Dokon­ce se nechá obe­jmout, polo­ží si hla­vu na moje rame­no a při­tu­lí se. Endor­fi­ny děla­jí divy. Také se u něj pro­je­vil hudeb­ní talent, tak jsme ho při­str­či­li ke kyta­ře. Přá­li jsme si, aby měl v ZUŠ uči­te­le, což se poda­ři­lo, a mají spo­lu dob­rý vztah. Cho­dí na kla­sic­kou kyta­ru, ale pan uči­tel mu na prázd­ni­ny půj­čil basky­ta­ru s com­bem. Kluk se cítil poctěn a byla to vel­ká moti­va­ce, tak­že cvi­čil, i když nemu­sel. A také má hra­ní jako muzi­ko­te­ra­pii. Když ho něco trá­pí, hra­ním to ze sebe dostá­vá. Ješ­tě jsme chtě­li, aby cho­dil do zpě­vu, pro­to­že to ke kyta­ře pat­ří, a to vzdo­ro­val straš­ně moc. Tak jsme zase pou­ži­li tu naši fin­tič­ku : docho­díš polo­le­tí. I uči­tel­ku jsem požá­da­la, aby ho nějak moti­vo­va­la a poved­lo se : dostal něja­kou rap­po­va­cí pís­nič­ku a cho­dí dál. Tak­že dob­rý. Při­šlo by mi ško­da, kdy­by hrál na kyta­ru a nemohl těm sleč­nám potom zazpí­vat. 😊 Teď na začát­ku škol­ní­ho roku vůbec nepři­šel s tím, že by do zpě­vu necho­dil. Moc rád čte, pře­čte nej­víc knih z naší rodiny.

Když už je mu tři­náct, je sko­ro čas pře­mýš­let, na jakou ško­lu půjde.

Přes­ně tak. Od pěti let cho­dí do fot­ba­lu, a dokon­ce si mys­lí, že by ho hrál pro­fe­si­o­nál­ně. No uvi­dí­me. Troš­ku jsme mu pod­su­nu­li, že by mohl svo­ji sílu a obrat­nost uplat­nit lépe, kdy­by z něj byl tře­ba poli­cis­ta. Půjde­me na dny ote­vře­ných dve­ří do něja­kých škol. Pořád má sko­ro samé jed­nič­ky, je to kluk chyt­rý, ale stá­le na něj dohlí­ží­me, aby měl úkol, aby se učil. Jsem doma, a můžu se mu věno­vat. Kdy­bychom ho necha­li, tak by jed­nič­ky neměl, a nám to při­jde škoda.

Oprav­du se pro­ti vám nebouří ?

Ono to bou­ře­ní tam někde je, ale pořád je lep­ší, když jsou v něja­kých ZUŠ­kách, spor­tov­ních krouž­cích, než kdy­by cou­ra­li po uli­cích a chyt­li se par­ty. Ony tyhle děc­ka k tomu ten­den­ce mají. A Pavel zvlášť. On chce být s kluka­ma. Tak mu dovo­lí­me, že tře­ba může v den, kdy mají ško­lu na devá­tou, jít ráno na bas­ket­bal. Ovšem je to limi­to­va­né tím, že musí při­jít včas do ško­ly. Kdy­by to jed­nou nesti­hl, má po bas­ke­tu. Zatím to vychází.

Měli jste někdy pocit, nechci říkat pří­mo vyho­ře­ní, ale že je toho oprav­du nad hlavu ?

Když Pavlík tak zuřil, napa­dal mě, škrá­bal, kou­sal, kři­čel spros­ťár­ny… No, ten spros­tý slov­ník jsme vymý­ti­li doce­la brzo. Pak si zaklá­dal na tom, že mlu­ví sluš­ně. I když teď, v těch tři­nác­ti, se to zase zhor­ši­lo. Tak to už jsem se cíti­la dost v koutě.

A co vám vaše tři děti nao­pak dali dobrého ?

Pocit, že pro­ží­vá­me smys­lu­pl­ný život. Bere­me je jako vlast­ní. Máme a měli jsme radost z jejich úspě­chů, kaž­dé­ho, i drob­né­ho pokro­ku. Jsme moc rádi, že umí nava­zo­vat přá­tel­ství a daří se jim v krouž­cích a ve ško­le. Díky tomu cítí­me, že naše sna­ha a výcho­va neby­la zby­teč­ná. Zaži­li jsme a stá­le zaží­vá­me spous­tu legra­ce, máme vět­ší nad­hled. Náš život není nikdy nud­ný. S dět­mi jsme se i my hod­ně nau­či­li. Jsme rádi, že je máme.

Sdílet článek na sociálních sítích:
Lenka Pospíšilová
Lenka Pospíšilová
Redaktorka blogu