Blog

Závislost na internetu – fenomén naší éry ?

29. května 2023 Lenka Pospíšilová 10 minut čtení
Závislost na internetu – fenomén naší éry ?

Doba, kte­rou trá­ví­me, a naše děti také, na inter­ne­tu, se násob­ně zvy­šu­je. Svůj podíl na to má pan­de­mie Covid-19. Je to ale oprav­du vždy špat­ně strá­ve­ný čas, kte­rý nepři­ne­se nic pozi­tiv­ní­ho ? Je v pořád­ku děti v tom­to smě­ru ome­zo­vat ? Kdy už hro­zí závis­lost ? Inter­net má mnoh­dy nega­tiv­ní nálep­ku, ale je to jako s ohněm – dob­rý slu­ha ale zlý pán.

Obvykle se nám pod pojmem závis­lost (neto­lis­mus) vyba­ví dro­gy, alko­hol, gam­bler­ství a kou­ře­ní. Dří­ve se ost­ra­ki­zo­va­la tele­vi­ze, pak nastou­pi­ly počí­ta­če. Roz­ší­ře­ní inter­ne­tu, soci­ál­ních sítí, dostup­nost chyt­rých tele­fo­nů při­ná­ší nové nástra­hy. V pub­li­ka­ci soci­o­lo­ga prof. Iva Mož­né­ho z roku 2002 Čes­ká spo­leč­nost : Nej­dů­le­ži­těj­ší fak­ta o kva­li­tě naše­ho živo­ta je kapi­to­la věno­va­ná dro­gám, alko­ho­lu a kou­ře­ní, ale o závis­los­ti na inter­ne­tu není ani zmín­ka. Po dva­ce­ti letech tu máme nový „pro­blém“.

Závis­lost ve vzta­hu k inter­ne­tu se obvykle cha­rak­te­ri­zu­je sku­teč­nost­mi typu : člo­věk na něm trá­ví čím dál tím více času, zane­dbá­vá vše ostat­ní a reál­ný svět ho míjí. Stra­vo­va­cí a pit­ný režim je v tros­kách, pro­to­že jí a pije, jen když si zrov­na vzpo­me­ne a vět­ši­nou vůbec nevní­má, co kon­zu­mu­je. Igno­ru­je nejen okol­ní svět, ale čas­to také pro­je­vy vlast­ní­ho orga­nis­mu. Je-li inter­net nedo­stup­ný, nastu­pu­je ner­vo­zi­ta a reak­ce jedin­ce může být i agresivní.

Z výzkum­né zprá­vy Bc. Danie­la Voká­la, prof. PhDr. Davi­da Šma­he­la, Ph.D. a Mgr. Len­ky Děd­ko­vé, Ph.D.: Exce­siv­ní pou­ží­vá­ní inter­ne­tu čes­ký­mi dospí­va­jí­cí­mi : srov­ná­ní před a během pan­de­mie Covid-19 vyplý­vá, že nad­měr­né pou­ží­vá­ní inter­ne­tu může­me chá­pat jako tako­vé, kte­ré má nega­tiv­ní vliv na život člo­vě­ka, posti­hu­je vzta­hy, zdra­ví, jeho výkon v zaměst­ná­ní nebo ško­le, pří­pad­ně dokon­ce vede do trest­ně práv­ní oblas­ti. Hlav­ním kri­té­ri­em není ani tak strá­ve­ný čas, ale prá­vě onen dopad na život.

Základ­ní odliš­nos­tí od lát­ko­vých závis­los­tí je stan­dard­ní vyu­ží­vá­ní inter­ne­tu v běž­ném živo­tě – tedy vyhle­dá­vá­ní infor­ma­cí, komu­ni­ka­ce s dal­ší­mi lid­mi, pří­pad­ně naku­po­vá­ní potřeb­ných věcí. Pro­blé­mem je sta­no­ve­ní hra­ni­ce, co je ješ­tě rozum­né, opráv­ně­né a neo­hro­žu­jí­cí jed­ná­ní a kdy už nastu­pu­je závislost.

Tee­nage­ři a děti jsou nej­ri­zi­ko­věj­ší sku­pi­nou. Na inter­ne­tu dív­ky nej­čas­tě­ji sle­du­jí videa a chlap­ci hra­jí hry. Dost vel­kým pro­blé­mem je vytvá­ře­ní vir­tu­ál­ních vzta­hů, mimo jiné pro­to, že dru­há stra­na nemu­sí, a čas­to také není, tím, za koho se vydá­vá. Mnoh­dy vytvo­ře­ní „vzta­hu“ začí­ná rádo­by náhod­ným tes­tem s dota­zy typu : co dítě nebo mla­dé­ho člo­vě­ka baví, jakou hud­bu poslou­chá, jaké oble­če­ní se mu líbí, kte­rý film ho zau­jal apod. Pod­le toho mu pak „inter­net vybe­re“ kama­rá­da – kama­rád­ku se stej­ný­mi pre­fe­ren­ce­mi. Ovšem do tako­vé­ho dotaz­ní­ku může kdo­ko­li napsat coko­li. Nezříd­ka se za pro­fi­lem na soci­ál­ní síti může mís­to vrs­tev­ní­ka skrý­vat někdo mno­hem star­ší s ne zrov­na čis­tý­mi úmysly.

Co říka­jí svě­to­vé průzkumy ?

V úno­ru 2020 byl zve­řej­ně­ny výsled­ky roz­sáh­lé­ho výzku­mu, kte­rý v 19 zemích mapo­val cho­vá­ní deví­ti­le­tých až šest­nác­ti­le­tých dětí na inter­ne­tu. Účast­ni­lo se ho 25 000 respon­den­tů, což je vskut­ku uni­kát­ní vzo­rek. Uká­za­lo se, že za posled­ních deset let se čas strá­ve­ný na inter­ne­tu v této věko­vé sku­pi­ně zdvoj­ná­so­bil. Pří­či­nu může­me hle­dat také v roz­vo­ji digi­tál­ní tech­ni­ky a dostup­nos­ti chyt­rých telefonů.

Čes­ké děti pod­le této stu­die zvý­ši­ly počet hodin na inter­ne­tu ze dvou na tři. Pod­le prof. Šma­he­la z FSS MU, ale nejsou akti­vi­ty na inter­ne­tu ze své pod­sta­ty ani nega­tiv­ní, ani pozi­tiv­ní. Důle­ži­té je, čemu se dítě na inter­ne­tu věnu­je a jak a zda vůbec o tom hovo­ří s rodi­či nebo jiný­mi dospě­lý­mi, kte­ří mu pomo­hou situ­a­ce z inter­ne­tu řešit. Ome­ze­ní času strá­ve­né­ho na inter­ne­tu sice může zmír­nit dopad nega­tiv­ních vli­vů, ale záro­veň sní­ží roz­voj digi­tál­ních kom­pe­ten­cí, kte­ré budou nejen pro stu­dij­ní a poz­dě­ji pro­fes­ní život našich dětí nezbytné.

Bohu­žel je tře­ba při­znat, že čes­ké děti jsou ve srov­ná­ní s jiný­mi země­mi vysta­ve­ny znač­né­mu množ­ství zpráv se škod­li­vým obsa­hem. Čas­to dostá­va­jí nená­vist­né zprá­vy, s infor­ma­ce­mi o sebe­po­ško­zo­vá­ní se setkalo18% dětí a 25% se na inter­ne­tu dosta­lo do kon­tak­tu s rasismem.

A co říka­jí prů­zkumy pro­vá­dě­né v naší republice ?

Dal­ší tvr­dá data pochá­ze­jí z prů­zku­mu pro­ve­de­né­ho v Pra­ze v letech 2016 až 2020 a uka­zu­jí znač­ný vzrůst novo­do­bých závis­los­tí. Dotaz­ní­ko­vou for­mou na vzor­ku cel­kem 50 708 respon­den­tů (při­bliž­ně polo­vi­na dívek a polo­vi­na chlap­ců) ve věku od 11 do 21 roku byl na prv­ním mís­tě zjiš­těn roz­mach tech­no­lo­gic­kých závis­los­tí, zvý­še­ný nápor na dušev­ní zdra­ví, fakt, že omam­né lát­ky nejsou mezi mla­dý­mi zrov­na v kur­zu, a to včet­ně alko­ho­lu, zato rizi­ka v kyber­pro­sto­ru je ohro­žu­jí mno­hem více.

Napa­de­ní, tedy pomlu­vy a nadáv­ky na inter­ne­tu při­zná­vá při­bliž­ně 30% nác­ti­le­tých v šet­ře­ní v roce 2016, při­čemž 1,1% se toto dělo téměř den­ně. O čty­ři roky poz­dě­ji se den­ně s napa­de­ním na sítích potý­kal už dvoj­ná­so­bek dětí a mlá­de­že a stou­pa­lo (na 8,9) pro­cen­to těch, kte­ré tak­to někdo napa­dal kaž­dý týden. Záro­veň za sle­do­va­né roky kle­sl počet mla­dých lidí, kte­ří se se šika­nou na sítích nikdy nese­tka­li z 69,2 na 61,4%.

Výzku­mu agen­tu­ry Stem/Mark pro Jeden svět na ško­lách se zúčast­ni­lo 800 meto­di­ků pre­ven­ce ze základ­ních a střed­ních škol z celé repub­li­ky. Závě­ry pochá­ze­jí z pro­sin­ce roku 2020. Také pod­le jejich zku­še­nos­tí nej­ví­ce při­bý­va­jí pro­blémy s kyber­ši­ka­nou a on-line závislostmi.

Co sle­du­jí klu­ci a co holky ?

Trá­ve­ní času na inter­ne­tu je gen­de­ro­vě pod­mí­ně­né. U chlap­ců výraz­ně ros­te v posled­ních letech zájem o hra­ní her, u dívek pak vedou sítě a sle­do­vá­ní videí. Nad­měr­ným naku­po­vá­ním po inter­ne­tu jsou o tro­chu více ohro­že­na děv­ča­ta než chlap­ci. Obvykle se zamě­řu­jí na inter­ne­to­vé obcho­dy s módou, kos­me­ti­kou, mer­chan­di­se (zbo­ží s her­ní, hudeb­ní, fil­mo­vou a dal­ší téma­ti­kou) – tady už při­chá­zí zájem i ze stra­ny klu­ků, s elek­tro­ni­kou, kde mno­hem více utrá­cí prá­vě mla­dí­ci než sleč­ny. Obcho­dů je nepo­čí­ta­ně a jejich rekla­ma se obje­vu­je na kaž­dém inter­ne­to­vém rohu.

Tou­ze vlast­nit vyhléd­nu­tou věc, demon­stro­vat tak před ostat­ní­mi svůj zájem, pří­sluš­nost k něja­ké sku­pi­ně, se těž­ko odo­lá­vá. Když si člo­věk vytou­že­nou věc kupu­je, dosta­vu­je se pocit vzru­še­ní. Ten ale opa­dá a mnoh­dy téměř vyprchá ješ­tě dří­ve, než zbo­ží doru­čo­va­tel při­ve­ze. Násle­du­jí poci­ty viny a špat­né­ho svě­do­mí. Spouš­tě­čem naku­po­va­cí­ho nutká­ní může být napří­klad samo­ta, stres nebo nuda.

Z výše zmí­ně­né­ho výzku­mu (Kom­pa­ra­ce dat z šet­ře­ní rizi­ko­vé­ho cho­vá­ní žáků 2. stup­ně ZŠ a SŠ v Pra­ze 2016 – 2020) také vyplý­vá, že pro­cen­to mla­dých lidí, kte­ří na inter­ne­tu utra­ti­li víc peněz, než si moh­li dovo­lit, stou­pá z 13,4% v roce 2016 na 19,4% v roce 2020. Tyto úda­je ale jis­tě ovliv­nil Covid a s ním spo­je­ná omezení.

V letech 2019 a 2020 uvá­dě­lo z cel­ko­vých 18000 respon­den­tů, že kvů­li času strá­ve­né­mu na inter­ne­tu mělo pro­blém v roce 2019 41,6 % a v násle­du­jí­cím roce už 49 % dětí a mlá­de­že. Nej­čas­tě­ji to bylo sle­do­vá­ní videí, pak soci­ál­ní sítě, násle­do­va­lo hra­ní her. Zájem o strán­ky s ero­tic­kým obsa­hem při­zna­lo kolem 13 %. Nej­o­hro­že­něj­ších žáků a stu­den­tů, kte­ří mají pro­blém kvů­li času strá­ve­né­mu na inter­ne­tu kaž­dý týden, je kolem 10 %.

Vliv pan­de­mie Covid-19

Všech­ny výzkumy euro­atlan­tic­ké i asij­ské oblas­ti zmi­ňo­va­né ve zprá­vě Exce­siv­ní pou­ží­vá­ní inter­ne­tu čes­ký­mi dospí­va­jí­cí­mi : srov­ná­ní před a během pan­de­mie Covid-19 o výraz­ném nárůstu vyu­ží­vá­ní infor­mač­ních tech­no­lo­gií. Nic překvapujícího.

Výzkum v naší repub­li­ce pro­bí­hal v lis­to­pa­du 2020, tedy v době, kdy byla vět­ši­na škol zavře­ných, u 1297 respon­den­tů ve věku mezi 13 až 17 lety soci­o­e­ko­no­mic­ké­ho prů­ře­zu naší populace.

Struč­né shr­nu­tí závě­rů je násle­du­jí­cí : podíl ado­lescen­tů pou­ží­va­jí­cích inter­net sedm a více hodin den­ně se během pan­de­mie téměř zdvoj­ná­so­bil na 23 %. Důle­ži­tý je však dopad, jaký tato sku­teč­nos­ti měla/má na život respon­den­ta. Nej­čas­tě­ji dochá­ze­lo k ome­ze­ní spán­ku a vyne­chá­ní jíd­la, a to u 19 % uži­va­te­lů inter­ne­tu, zatím­co původ­ně mělo ten­to pro­blém 8 %. Také 34 % dospí­va­jí­cích ome­zi­lo čas trá­ve­ný s kama­rá­dy a rodi­nou, 40 % při­zna­lo, že trá­vi­lo čas na inter­ne­tu, aniž by je to bavi­lo a 29% poci­ťo­va­lo sil­né nega­tiv­ní emo­ce, pokud byl inter­net nedo­stup­ný. Neú­spěš­ně se poku­si­lo čas na inter­ne­tu ome­zit 30 % nác­ti­le­tých, zatím­co před pan­de­mií to bylo o 5 % méně. Ze zprá­vy vyplý­vá, že ohro­že­něj­ší byla mlad­ší věko­vá kate­go­rie (13 a 14 let). Těch, kte­ří zaži­li ale­spoň jeden nega­tiv­ní pro­jev, bylo 63% a vše­mi pěti důsled­ky zvý­še­né­ho množ­ství hodin trá­ve­ných na inter­ne­tu trpě­lo 6% ado­lescen­tů, zatím­co před pan­de­mií to byla jen 2%. Je tře­ba mít na pamě­ti, že ten­to výzkum pro­bí­hal za oprav­du spe­ci­fic­ké situ­a­ce, kdy v pod­sta­tě neby­la mož­nost jiné­ho kon­tak­tu s vrs­tev­ní­ky a vyu­čo­vá­ní pro­bí­ha­lo on-line. Záro­veň tvr­ze­ní „trá­vil jsem čas na inter­ne­tu a neba­vi­lo mě to“ nemu­sí nut­ně zna­me­nat, že ado­lescen­ti zůstá­va­jí na inter­ne­tu ze setr­vač­nos­ti, ale že je neba­vi­la prá­vě on-line výuka.

Situ­a­ce po Covidu

Jak se bude situ­a­ce vyví­jet nyní, když pan­de­mic­ká ome­ze­ní pomi­nu­la, budou zjiš­ťo­vat dal­ší výzkumy. V tom­to roce (2023) pro­bí­ha­jí na FSS MU pod vede­ním doc. Mgr. Luká­še Blin­ky, PhD. hned dva : Aktu­ál­ní otáz­ky psy­cho­lo­gic­ké­ho zdra­ví – ado­lescen­ti a digi­tál­ní média a sexu­a­li­ta napříč živo­temZávis­los­ti na hra­ní počí­ta­čo­vých her v lon­gi­tu­di­nál­ní a psy­cho­dy­na­mic­ké per­spek­ti­vě (zamě­ře­ný na dospě­lé hrá­če, tedy věk 18+). Dru­hý z výzku­mů se mimo jiné sna­ží naru­šit stig­ma počí­ta­čo­vých her jako jed­no­znač­ně nega­tiv­ní­ho způ­so­bu trá­ve­ní vol­né­ho času. Oba pro­jek­ty kon­čí v pro­sin­ci 2023.

Má čas strá­ve­ný na inter­ne­tu oprav­du jen špat­ný vliv???

Inter­net je dnes zkrát­ka sou­čás­tí naše­ho živo­ta a neu­mět ho pou­ží­vat, zna­me­ná fatál­ní ome­ze­ní. Je to ale stej­né jako s ohněm : kdy­si se naši před­ko­vé také muse­li nau­čit ho správ­ně pou­ží­vat a udr­žo­vat, aby dob­ře slou­žil a nestal se zlým pánem. Když bude­me umět dob­ře vyu­ží­vat mož­nos­ti inter­ne­tu a vše­ho s ním spo­je­né­ho, roz­ší­ří se naše mož­nos­ti a záro­veň nás nebu­de ohro­žo­vat. Stej­ně tak se to musí nau­čit i naše děti. Mimo jiné tím, že s nimi bude­me mlu­vit o tom, co se děje v síti, tak jako mlu­ví­me o tom, co se děje ve fyzic­kém svě­tě. Musí se nau­čit bez­peč­ně pohy­bo­vat ve sku­teč­ném i vir­tu­ál­ním svě­tě, pro­to­že obo­je budou v živo­tě potřebovat.

Dopo­ru­ču­ji přečíst :

Mlá­dež na telefonu :

Nový report : Jak čeští ado­lescen­ti pou­ží­va­jí své mobi­ly ? Ana­lý­za dat z chyt­rých tele­fo­nů | Inter­dis­ci­pli­nár­ní výzkum inter­ne­tu a spo­leč­nos­ti — Masa­ry­ko­va uni­ver­zi­ta (muni.cz)

O mož­ných nebez­pe­čích v sou­vis­los­ti s moder­ní a pro děti i mla­dist­vé dostup­nou lát­kou na trhu — kra­to­mem — jsme psa­li v před­cho­zím člán­ku : Mód­ní hit — kra­tom — Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin (pestouni.cz)

Zdro­je :

Mož­ný, Ivo : Čes­ká spo­leč­nost : Nej­dů­le­ži­těj­ší fak­ta o kva­li­tě naše­ho živo­ta. Por­tál 2002

https://www.jsns.cz/o‑jsns/aktuality/814811-online-zavislosti-a-kybersikany-pribyva-domnivaji-se-skolni-metodici-prevence

Národ­ní lin­ka pro odvy­ká­ní : Neto­lis­mus a dal­ší nové nelát­ko­vé závis­los­ti Neto­lis­mus a dal­ší nové nelát­ko­vé závis­los­ti — Národ­ní lin­ka pro odvy­ká­ní (chciodvykat.cz)

Rizi­ka pro dospí­va­jí­cí : jak na sebe vzá­jem­ně půso­bí šika­na, uží­vá­ní médií a dal­ší potí­že ? | Insti­tut pro psy­cho­lo­gic­ký výzkum | FSS MUNI

Lukas Blin­ka : Hry jsou skvě­lý způ­sob, jak regu­lo­vat emo­ce | Insti­tut pro psy­cho­lo­gic­ký výzkum | FSS MUNI

Kom­pa­ra­ce dat z šet­ře­ní rizi­ko­vé­ho cho­vá­ní žáků 2. stup­ně ZŠ a SŠ v Pra­ze (2016 – 2020) Pre­zen­ta­ce apli­ka­ce Power­Point (prevence-praha.cz)

Sdílet článek na sociálních sítích:
Lenka Pospíšilová
Lenka Pospíšilová
redaktorka blogu