Kája, nar. 9/2018

už byl v naší rub­ri­ce uve­den a vypa­da­lo to, že najde svou pěs­toun­skou rodi­nu. Bohu­žel to ale nedo­padlo, tak­že to zkou­ší­me zno­vu a vel­mi si pře­je­me, aby dostal dal­ší šan­ci. Je to líbi­vý klu­či­na vět­ši­no­vé­ho etni­ka, jehož start do živo­ta byl nároč­něj­ší. V době, kdy pečo­va­li rodi­če, byl chla­pe­ček víc­krát hospi­ta­li­zo­ván, ani jeden z rodi­čů mu nedo­ká­zal zajis­tit řád­nou péči, a nako­nec se o něj oba rodi­če úpl­ně pře­sta­li zají­mat. Občas pro­je­vu­je zájem babič­ka, ale do stá­lé péče si ho nepře­vez­me. Kája je vese­lé a hra­vé dítě, má rád kon­takt s lid­mi. V zaří­ze­ní, kde je umís­těn, je u všech „tet“ oblí­be­ný pro svou neko­neč­ně milou, pozi­tiv­ní pova­hu. Vzhle­dem k jeho spe­ci­fic­kým potře­bám hle­dá­me dlou­ho­do­bé pěs­tou­ny z celé ČR, kte­ří budou při­pra­ve­ni spo­lu­pra­co­vat i s odbor­ný­mi léka­ři. Pěs­touni by nemě­li být výko­no­vě zamě­ře­ni, spí­še trpě­li­ví a laskaví.

Stáhnout jako PDF

Aktuální přehled dětí můžete stáhnout jako PDF dokument.

Stáhnout PDF

Rubriku ve spolupráci spravuje
Sdružení pěstounských rodin z.s.

  • Sdružení pěstounských rodin nerozhoduje o umístění dětí do rodin. Žadatelům na základě projeveného zájmu o konkrétní dítě v rubrice sdělíme potřebné informace a vysvětlíme další postup.
  • Poté, co se žadatelé obrátí na KÚ dítěte, se tento sám spojí s KÚ žadatelů a další jednání je zprostředkováváno na krajské úrovni.
  • Žadatelé se mohou hlásit z celé republiky. Určitou výhodou bývá menší vzdálenost místa pobytu dítěte a bydliště pěstounů, zejména pro případné kontakty dítěte s biologickou rodinou.
  • Zprostředkovat náhradní rodinnou péčí (pěstounská péče, osvojení) lze osobám zařazeným do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli či pěstouny.

Garant­ka rubriky
a kon­takt­ní osoba

PhDr. Alena Michalová
PhDr. Alena Michalová
klinická psycholožka, vedoucí pobočky SPR v Praze