❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

Kája

Kája, nar. 9/2018 je blon­ďa­tý, kudr­na­tý, líbi­vý klu­či­na vět­ši­no­vé­ho etni­ka. Jeho start do živo­ta byl nároč­něj­ší. Ani jeden z rodi­čů nedo­ká­zal péči o chlap­ce zajis­tit, máma i táta se o něj nako­nec úpl­ně pře­sta­li zají­mat. Zájem o něj pro­je­vu­je občas babič­ka, ale do stá­lé péče si ho nepře­vez­me. Kája je vese­lé a hra­vé dítě, má moc rád kon­takt s lid­mi. V zaří­ze­ní, ve kte­rém je umís­tě­ný, je oblí­be­ný u všech tet pro svou neko­neč­ně milou, pozi­tiv­ní pova­hu. Hle­dá­me pro něj dlou­ho­do­bé pěs­tou­ny, kte­ří mu dají vel­kou lás­ku a rodin­né pro­stře­dí, kte­ré moc potře­bu­je. Pěs­touni by nemě­li být výko­no­vě nasta­ve­ní, ale trpě­li­ví a las­ka­ví. Rodi­nu pro Káju vyhle­dá­vá­me v rám­ci celé ČR. 

Vašík

Vaší­ko­vi bude v čer­ven­ci 9 let, je majo­rit­ní­ho etni­ka a od led­na letoš­ní­ho roku se nachá­zí v pěs­toun­ské péči na pře­chod­nou dobu. Vašík byl hned od naro­ze­ní svě­řen do péče pra­ro­di­čů, pro­to­že mat­ka ho opus­ti­la v nemoc­ni­ci hned po poro­du a víc se o něj neza­jí­ma­la. Vašík je vel­mi drob­ný, nepři­bý­vá pří­liš na váze. Růsto­vý hor­mon ale byl shle­dán v pořád­ku. Vaší­ko­vi byl dopo­ru­čen odklad škol­ní docház­ky, po nástu­pu do prv­ní tří­dy se pro­je­vo­val stá­le jako nezra­lý, nesou­stře­dě­ný, měl pro­blémy s psa­ným pro­je­vem. Na dopo­ru­če­ní PPP jeho děde­ček požá­dal o pře­ve­de­ní Vaší­ka do ško­ly pro žáky se spe­ci­fic­ký­mi poru­cha­mi cho­vá­ní. Do dru­hé tří­dy této ško­ly Vašík nastou­pil ve škol­ním roce 2023/24.

O chlap­ce se po úmr­tí babič­ky v říj­nu 2019 sta­ral děde­ček ; Vaší­ko­va mat­ka ode­šla z domo­va ve věku 18 let a již v této době měla pro­blémy s uží­vá­ním návy­ko­vých látek. 11/2023 ale děde­ček musel být hospi­ta­li­zo­ván a začát­kem pro­sin­ce zemřel. V šir­ší rodi­ně ani okru­hu zná­mých se nepo­da­ři­lo najít niko­ho, kdo by péči o Vaší­ka převzal.

V pěs­toun­ské péči na pře­chod­nou dobu Vašík vel­mi dob­ře pro­spí­vá, cho­dí do stej­né ško­ly. Pěs­toun­ka si Vaší­ka chvá­lí, je to milý, živý kluk, dob­ře se při­způ­so­bu­je nasta­vo­va­ným hra­ni­cím, respek­tu­je auto­ri­tu dospělého. 

Marek

Mar­ko­vi jsou nece­lé 4 roky, je to svět­lo­vlasý, usmě­va­vý kluk. Od břez­na 2023 se nachá­zí v pěs­toun­ské péči na pře­chod­nou dobu, kde dob­ře pro­spí­vá. Z péče mat­ky (men­ši­no­vé­ho etni­ka) byl ode­brán pro zane­dbá­vá­ní, po pří­cho­du k pěs­tou­nům měl ple­ny, uměl říct tak 3 slo­va, nevy­dr­žel u hry. Dnes je situ­a­ce zce­la jiná, Marek udě­lal vel­ké pokro­ky, má svůj pra­vi­del­ný den­ní režim. Dob­ře a rád jí, úpl­ně vše, má rád domá­cí peče­ní. Spí celou noc, před usnu­tím s pěs­toun­kou zpí­va­jí. U hra­ní již vydr­ží del­ší dobu, hra­je si s auty, pro­hlí­ží kníž­ky, pís­ká na dět­skou flét­nu. Roz­mlu­vil se, hod­ně opa­ku­je, spo­ju­je slo­va do krát­kých vět. Rád cho­dí ven kou­kat na vla­ky, jez­dí MHD. Pěs­toun­ka Mar­ka hod­no­tí jako hod­né­ho klu­ka, kte­rý sice vyža­du­je hod­ně pozor­nos­ti, ale je maz­li­vý a dob­ře nala­dě­ný. Zdra­vot­ně je v pořád­ku, nosí jen brý­le. Pod­le psy­cho­lo­gic­ké­ho vyšet­ře­ní je Mar­kův psy­cho­mo­to­ric­ký vývoj opož­dě­ný a nerov­no­měr­ný, ale při indi­vi­du­ál­ní péči dob­ře pokračuje.

Mat­ka se o syna neza­jí­má, otec není v RL uve­den. Marek má star­ší polo­ro­dou sest­ru, se kte­rou se rád potkává.

Pro dal­ší zdár­ný vývoj chlap­ce je nezbyt­né har­mo­nic­ké, sta­bil­ní rodin­né prostředí. 

Radi­mek

Hle­dá­me pěs­tou­ny pro 4letého blonďáč­ka Radim­ka. Je to šikov­ný klu­čík, kte­rý vyhle­dá­vá pří­tom­nost dospě­lé oso­by, tou­ží po pochva­le, pohla­ze­ní, uklid­ně­ní. Začal cho­dit do škol­ky, kde si hez­ky zvy­kl na paní uči­tel­ku i ostat­ní děti. Vůbec ho netrá­pí zdra­vot­ní nedu­hy. Má rád řád, přes­nost a pra­vi­dla. Těší se, že mu občas mam­ka zavo­lá, ale moc si ji už nepa­ma­tu­je. Tatí­nek ani jiný blíz­ký člo­věk se v Radim­ko­vě živo­tě nevyskytují. 

Stáhnout jako PDF

Aktuální přehled dětí můžete stáhnout jako PDF dokument.

Stáhnout PDF

Rubriku ve spolupráci spravuje Sdružení pěstounských rodin z.s.

  • Sdružení pěstounských rodin nerozhoduje o umístění dětí do rodin. Žadatelům na základě projeveného zájmu o konkrétní dítě v rubrice sdělíme potřebné informace a vysvětlíme další postup.
  • Poté, co se žadatelé obrátí na KÚ dítěte, se tento sám spojí s KÚ žadatelů a další jednání je zprostředkováváno na krajské úrovni.
  • Žadatelé se mohou hlásit z celé republiky. Určitou výhodou bývá menší vzdálenost místa pobytu dítěte a bydliště pěstounů, zejména pro případné kontakty dítěte s biologickou rodinou.
  • Zprostředkovat náhradní rodinnou péčí (pěstounská péče, osvojení) lze osobám zařazeným do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli či pěstouny.

Garant­ka rubriky
a kon­takt­ní osoba

PhDr. Alena Michalová
PhDr. Alena Michalová
klinická psycholožka, vedoucí pobočky SPR v Praze