Knihovna

Ako byť rodičom dieťaťa s FASD

Julia Brown a Mary Mather

Ako byť rodičom dieťaťa s FASD

Jed­na z mála kníh o poru­chách fetál­ne­ho alko­ho­lo­vé­ho spek­tra v slo­ven­skom jazy­ku. Kni­ha nie­len jas­ne a zro­zu­mi­teľ­ne popi­su­je pro­ble­ma­ti­ku FASD, ale pon­úka aj kon­krét­ne rady pri výcho­ve detí s tou­to dia­gnó­zou. Je vhod­ná nie­len pre rodi­čov detí s FASD, ale aj pre odbor­ní­kov, ktorí sa vo svo­jej pra­xi stretá­vajú s témou FASD. Kni­hu napí­sa­li Julia Brown a Mary Mather a pre­lo­ži­la ju Jana Kráľová.

Rok vydání
2020

Vydavatelství
Návrat a Fascinujúce deti

Do knihkupectví