Knihovna

Co by vaše dítě s ADHD chtělo abyste věděli

Sharon Saline, Psy.D.

Co by vaše dítě s ADHD chtělo abyste věděli

Všich­ni zná­me rady exper­tů, ale někdy potře­bu­je­me pomoc­nou ruku i od těch, kte­ří s ADHD žijí, od dětí a dospí­va­jí­cích s hyperak­ti­vi­tou a poru­chou osob­nos­ti. Jak zvlád­nout náro­ky ško­ly ? Jak se nepoště­kat u sní­da­ně ? Jak zaří­dit, aby kaž­dá rodin­ná osla­va neskon­či­la plá­čem a prás­ká­ním dve­ří ? Autor­ka shro­máž­di­la zku­še­nos­ti desí­tek dětí a mla­dých lidí, kte­ří jsou hyperak­tiv­ní a nepo­zor­ní, a zjis­ti­la, že nej­lé­pe fun­gu­je, pokud je rodi­če zapo­jí do roz­ho­do­vá­ní o věcech, kte­ré se doma ode­hrá­va­jí. Čte­nář v kni­ze najde řadu prak­tic­kých dopo­ru­če­ní a pří­kla­dů, kte­ré mu pomo­hou najít si vlast­ní ces­tu k tomu, jak co nej­lé­pe vyjít se svým někdy vznět­li­vým a nároč­ným, ale také milo­va­ným a jedi­neč­ným dítětem.
Sha­ron Sali­ne, Psy.D., je psy­cho­lož­ka spe­ci­a­li­zu­jí­cí se na pro­ble­ma­ti­ku ADHD. Za více než pět­a­dva­ce­ti­le­tou pra­xi dospě­la k pozi­tiv­ní­mu pří­stu­pu k mla­dým lidem s poru­chou pozor­nos­ti a hyperak­ti­vi­tou, kte­rý napo­má­há tomu, že se jim v živo­tě daří lépe.

Rok vydání
2019

Vydavatelství
Portál

Do knihkupectví