Knihovna

Děti a senioři v mateřské škole

Koželuhová, Eva; Koželuh, Ondřej; Šujancová, Michaela

Děti a senioři v mateřské škole

Pub­li­ka­ce se věnu­je pro­ble­ma­ti­ce roz­vo­je mezi­ge­ne­rač­ních vzta­hů u dětí před­škol­ní­ho věku. Při­ná­ší poznatky o význa­mu těch­to vzta­hů jak pro dítě, tak pro seni­o­ry, a námě­ty, jak může mateř­ská ško­la roz­voj těch­to vzta­hů pod­po­řit. Vel­ká část pub­li­ka­ce je pak věno­vá­na pří­kla­dům tema­tic­kých cel­ků na téma stá­ří, kte­ré vychá­ze­jí z lite­ra­tu­ry pro děti. Jed­no­du­chou for­mou při­ná­še­jí uči­tel­kám mateř­ských škol inspi­ra­ci, jak toto téma v mateř­ské ško­le uchopit.

Eva Kože­lu­ho­vá (hlav­ní autor­ka) půso­bí jako odbor­ný asi­s­tent na katedře pre­pri­már­ní a pri­már­ní peda­go­gi­ky Peda­go­gic­ké fakul­ty Uni­ver­zi­ty Kar­lo­vy a na katedře peda­go­gi­ky Peda­go­gic­ké fakul­ty Zápa­do­čes­ké uni­ver­zi­ty v Plzni. Přes dva­cet let půso­bi­la jako uči­tel­ka mateř­ské ško­ly. Vystu­do­va­la magis­ter­ský stu­dij­ní pro­gram Peda­go­gi­ka před­škol­ní­ho věku a dok­tor­ský stu­dij­ní pro­gram v obo­ru Peda­go­gi­ka, obo­je na Uni­ver­zi­tě Karlově.

Rok vydání
2023

Vydavatelství
Portál

Do knihkupectví