Knihovna

Emoční poruchy v dětství a dospívání

Pöthe Peter

Emoční poruchy v dětství a dospívání

Trau­ma­tic­ká zku­še­nost for­mu­je kaž­dé­ho člo­vě­ka již od oka­mži­ku jeho naro­ze­ní. Někte­ré děti, o nichž reno­mo­va­ný čes­ký psy­cho­te­ra­peut MUDr. Peter Pöthe píše, zaži­ly udá­los­ti, kte­ré hlu­bo­ce a dlou­ho­do­bě pro­mě­ni­ly jejich pro­ží­vá­ní a cho­vá­ní. Moder­ní psy­cho­a­na­lý­za při­ná­ší výcho­dis­ka pro kli­nic­kou prá­ci a tera­pii v mno­ha oblas­tech dušev­ní­ho zdra­ví dětí – napří­klad jejich raných vzta­hů, sexu­a­li­ty, soci­ál­ní­ho cho­vá­ní, agre­se, sepa­ra­ce a auto­no­mie, závis­los­tí, poruch pří­jmu potra­vy, delik­ven­ce, týrá­ní a zne­u­ží­vá­ní. Autor se sna­ží pře­dat pří­stup­nou a zají­ma­vou for­mou co nej­vět­ší množ­ství infor­ma­cí z oblas­ti psy­cho­a­na­lý­zy dětí a dospí­va­jí­cích, vývo­jo­vé psy­cho­lo­gie a psy­chi­atrie. Věnu­je se tera­pii i dia­gnos­ti­ce a vše dopl­ňu­je pří­kla­dy ze své pra­xe. Tře­tí vydá­ní je obo­ha­ce­no roz­sáh­lou kapi­to­lou, věno­va­nou pro­ce­su tera­pe­u­tic­ké prá­ce s rodiči.

Pub­li­ka­ce k zapůj­če­ní v rám­ci Porad­ny NRP Praha. 

Rok vydání
2020

Vydavatelství
GRADA

Do knihkupectví