Knihovna

Hry na dlani

Naděžda Kalábová

Hry na dlani

Kni­ha obsa­hu­je vel­ké množ­ství námě­tů pro tvo­ři­vé hry a čin­nos­ti, kte­ré si kla­dou za cíl hra­vou for­mou upev­ňo­vat uči­vo prv­ní­ho stup­ně základ­ní ško­ly. Ale nejen to ! V kni­ze lze nalézt i hry pro upev­ně­ní tříd­ní­ho kolek­ti­vu, k nápl­ni tříd­nic­kých hodin, hry zamě­ře­né na koo­pe­ra­ci mezi dět­mi, pod­po­ru vší­ma­vos­ti, sou­tě­ži­vé hry a hry do pří­ro­dy nebo na hřiš­tě. Kni­hu tedy mohou vyu­žít peda­go­go­vé jak ve ško­le, tak i ve škol­ní dru­ži­ně, na zájmo­vém krouž­ku nebo děti a rodi­če doma.
Hry v kni­ze obsa­že­né roz­ví­jí čte­nář­skou gra­mot­nost, pocho­pe­ní a poro­zu­mě­ní čte­né­mu tex­tu, jeho samot­né tvo­ře­ní. Pomá­ha­jí s uvě­do­mě­ním si základ­ních mate­ma­tic­kých ope­ra­cí a vedou děti k tomu, aby si vší­ma­ly mate­ma­ti­ky v běž­ném živo­tě kolem sebe (v podo­bě míry, váhy, vzdá­le­nos­ti atd.). Roz­ví­jí obec­né vědo­mos­ti z oblas­ti prvou­ky, pří­ro­do­vě­dy, vlas­ti­vě­dy a etiky.
Naděž­da Kalá­bo­vá půso­bí v oblas­ti mimo­škol­ní výcho­vy a vede kur­zy pro peda­go­gy. V Por­tá­le vyda­la kni­hy Pří­ro­da plná her, hry plné pří­ro­dyHry plné nápa­dů a fan­ta­zie.

Rok vydání
2020

Vydavatelství
Portál

Do knihkupectví