Knihovna

Inkluze v mateřské škole

Mgr. Martina Mazánková

Inkluze v mateřské škole

S postup­nou pro­mě­nou vzdě­lá­vá­ní se i v mateř­ských ško­lách čím dál čas­tě­ji setká­vá­me s dět­mi s posti­že­ním. Jejich rodi­če sto­jí o to, aby se děti vzdě­lá­va­ly spo­lu se svý­mi zdra­vý­mi vrs­tev­ní­ky, a v řadě pří­pa­dů inklu­ze a inte­gra­ce dětí s han­di­ca­pem pro­bí­há úspěš­ně. Tato kni­ha je prů­vod­cem pro peda­go­gy, kte­ří by rádi do mateř­ské ško­ly při­ja­li dítě s posti­že­ním, ale nevě­dí si s tím úpl­ně rady, a uži­teč­ná je i pro ty, kdo už se inte­gra­ci věnu­jí. Autor­ka v ní nabí­zí řadu pří­kla­dů z pra­xe a na jejich zákla­dě for­mu­lu­je dopo­ru­če­ní pro učitele.
 
Mgr. Mar­ti­na Mazán­ko­vá je spe­ci­ál­ní peda­gož­ka, porad­ky­ně rané péče, kon­zul­tant­ka pro zavá­dě­ní AAK u osob se zdra­vot­ním postižením.