❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

Knihovna

Jak plný je tvůj kbelík ?

Rath, Tom; Clifton, Donald O.

Jak plný je tvůj kbelík ?

Ame­ric­ký Gallup zau­jí­má před­ní svě­to­vé mís­to v oblas­ti výzku­mu veřej­né­ho míně­ní. Dva jeho špič­ko­ví odbor­ní­ci, kte­ří napsa­li tuto kni­hu, uží­va­jí jed­no­du­chou meta­fo­ru kbe­lí­ku a nabě­rač­ky, aby ohod­no­ti­li, jest­li náš kon­takt s jiný­mi lid­mi (part­ne­ry, přá­te­li, spo­lu­pra­cov­ní­ky nebo tře­ba úpl­ně cizí­mi lid­mi) při­spí­vá k napl­ně­ní naše­ho kbe­lí­ku, tedy k inten­ziv­něj­ší­mu zakou­še­ní pozi­ti­vi­ty, či z něj nao­pak ubí­rá, tedy způ­so­bu­je, že pro­ží­vá­me nega­tiv­ně. Jádrem kni­hy je pře­svěd­če­ní, že i ty nej­ne­pa­tr­něj­ší inter­ak­ce ovliv­ňu­jí naše vzta­hy, pro­duk­ti­vi­tu, zdra­ví a dél­ku živo­ta. Auto­ři za pomo­ci zají­ma­vých fak­tů, výzku­mů, stra­te­gií a pří­bě­hů uka­zu­jí, jak se v prá­ci i v živo­tě cítit lépe a jak k tomu dopo­mo­ci dru­hým. Kni­ha je dopl­ně­na prů­vod­cem pro ty, kdo chtě­jí její myš­len­ky uplat­nit v týmech a orga­ni­za­cích. Jak plný je tvůj kbe­lík ? byl nej­ú­spěš­něj­ší pub­li­ka­cí v žeb­říč­ku New York Times a před­sta­vu­je jed­nu z nej­pro­dá­va­něj­ších knih nakla­da­tel­ství spo­leč­nos­ti Gallup.

Psy­cho­log Tom Rath v Gallu­po­vě ústa­vu vede výzkum pra­cov­ní­ho pro­stře­dí a vůd­cov­ství. Je auto­rem něko­li­ka vel­mi úspěš­ných knih. Jeho děde­ček, psy­cho­log Donald O. Clif­ton byl před­se­dou Gallu­pu. Ame­ric­ká psy­cho­lo­gic­ká aso­ci­a­ce ho ozna­či­la za „otce psy­cho­lo­gie sil­ných strá­nek“. Byl auto­rem širo­ce pou­ží­va­né­ho tes­tu sil­ných strá­nek a spo­lu­au­to­rem něko­li­ka publikací.

Rok vydání
2021

Vydavatelství
Portál

Do knihkupectví