Knihovna

Jak se úspěšně učit s ADHD

Fabian Grolimund, Stefanie Rietzlerová

Jak se úspěšně učit s ADHD

ADHD. Pro někte­ré je “mód­ní dia­gnó­zou” dneš­ní doby, pro jiné nej­čas­těj­ší psy­chic­kou poru­chou dětí a mlá­de­že. Posti­hu­je při­bliž­ně 7% všech dětí, čas­tě­ji chlap­ce než dív­ky. Dia­gnos­ti­ko­vá­na bývá obvykle na začát­ku škol­ní docház­ky, ačko­li sympto­my jsou roz­po­zna­tel­né již od útlé­ho věku dítěte.
Pub­li­ka­ce auto­rů Fabi­a­na Gro­limun­da a Ste­fa­nie Rie­tzle­ro­vé, švý­car­ských psy­cho­lo­gů a odbor­ní­ků na poru­chy pozor­nos­ti, při­ná­ší řadu kon­krét­ních a prak­tic­kých řeše­ní, jak úspěš­ně zvlád­nout život s ADHD. Najde­te v ní jed­no­du­ché, ale efek­tiv­ní řeše­ní, jak zvý­šit kon­cen­t­ra­ci a pozor­nost dětí odfil­tro­vá­ním ruši­vých sti­mu­lů z pro­stře­dí, i jak pod­po­řit jejich moti­va­ci k uče­ní. Uká­že vám, že kon­cen­t­ra­ce není nut­ně spo­je­na s nehyb­ným seze­ním, a že i zapo­mnět­li­vé­ho a cha­o­tic­ké­ho žáka lze hra­vou for­mou navést na sys­tém v uče­ní a pořá­dek ve věcech.

Rok vydání
2018

Vydavatelství
Portál

Do knihkupectví