❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

Knihovna

Klíče k řešení v krátké terapii

de Shazer, Steve

Klíče k řešení v krátké terapii

Autor v jed­né ze svých nej­slav­něj­ších knih – pří­mo kla­si­ce na téma krát­ké tera­pie zamě­ře­né na řeše­ní – pou­ží­vá meta­fo­ru klí­čů. Stíž­nos­ti jsou jako zám­ky ve dve­řích. Je ovšem jed­no, jak jsou tyto zám­ky slo­ži­té, pro­to­že k ote­vře­ní dochá­zí pomo­cí klí­če. Autor dokon­ce při­chá­zí s myš­len­kou uni­ver­zál­ní­ho klí­če, tedy tera­pe­u­tic­ké inter­ven­ce, kte­rá bude fun­go­vat v širo­kém spek­tru pro­blé­mo­vých situ­a­cí. V sou­la­du s tím de Sha­zer pro­hla­šu­je, že pro­ces řeše­ní je podob­něj­ší než pro­blémy, kte­ré se sna­ží lidé řešit.
Autor se ve své kni­ze, v níž je zna­tel­ně inspi­ro­ván Mil­to­nem Erickso­nem a insti­tu­tem MRI, vra­cí ke vzni­ku tra­dič­ních tech­nik tera­pie zamě­ře­né na řeše­ní (prá­ce s pre­fe­ro­va­nou budouc­nos­tí, výjim­ka­mi, mapo­vá­ní změn, prá­ce s kon­tex­tem atd.) a ke koře­nům toho­to pří­stu­pu. Popi­su­je expe­ri­men­ty, kte­ré jeho tým pro­vá­děl. Jeho kazu­is­ti­ky při­po­mí­na­jí napí­na­vé detek­tiv­ní povídky.

Pub­li­ka­ce k zapůj­če­ní v rám­ci Porad­ny NRP Praha.

Rok vydání
2017

Vydavatelství
Portál

Do knihkupectví