❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

Knihovna

Londýnské přednášky

Marie Montessori

Londýnské přednášky

Lon­dýn­ské před­náš­ky před­nes­la Maria Mon­tes­so­ri v roce 1946 na výcvi­ko­vém kur­zu pro uči­te­le. V kaž­dé z nich čte­nář cítí, že Maria Mon­tes­so­ri pro­ces­to­va­la svět a měla dosta­tek pří­le­ži­tos­tí pozo­ro­vat děti a jejich vývoj. Před­náš­ky jsou pro­dchnu­ty její moud­ros­tí a netý­ka­jí se pou­ze dět­ství, ale celé­ho vývo­je člo­vě­ka. Lon­dýn­ské před­náš­ky Marie Mon­tes­so­ri se sta­ly zákla­dem pro výcvi­ko­vé kur­zy Mezi­ná­rod­ní aso­ci­a­ce Mon­tes­so­ri. Doslov Hana Slabá.
Maria Mon­tes­so­ri (1870 – 1952) byla vše­stran­ná ital­ská peda­gož­ka, filo­zo­f­ka a věd­ky­ně. Je zná­ma pře­de­vším svý­mi nový­mi peda­go­gic­ký­mi meto­da­mi. Vystu­do­va­la medi­cí­nu, filo­zo­fii a psy­cho­lo­gii, zabý­va­la se antro­po­lo­gií, bio­lo­gií a peda­go­gi­kou. Po celý život nepře­stá­va­la stu­do­vat. V její prá­ci se vzá­jem­ně ovliv­ňo­va­la teo­rie a pra­xe. Prá­ce Marie Mon­tes­so­ri není zalo­že­na jen na teo­rii. Její síla spo­čí­vá v prak­tic­kém usku­teč­ňo­vá­ní myš­le­nek. Pře­váž­nou část jejich pra­cí tvo­ří výkla­dy pozo­ro­vá­ní dětí a zdů­vod­ňo­vá­ní peda­go­gic­kých experimentů.

Rok vydání
2019

Vydavatelství
Portál

Do knihkupectví