Knihovna

Mindfulness pro zvládání hněvu

Purcell, Mark C.; Murphy, Jason R.

Mindfulness pro zvládání hněvu

Občas­ný pocit frustra­ce ze ško­ly, ze vzta­hů s kama­rá­dy a rodi­čů, nebo dokon­ce ze živo­ta je doce­la nor­mál­ní. A za to, že dospí­va­jí­cí někdy ztra­tí hla­vu a rea­gu­je hně­vem, se nemu­sí sty­dět, to se stá­vá. Dospí­vá­ní je slo­ži­té obdo­bí a je tře­ba se během něj vypo­řá­dá­vat s mno­ha výzva­mi, ovšem je to ješ­tě slo­ži­těj­ší, pokud tee­nager nedo­ká­že během stre­su­jí­cích situ­a­cí zacho­vat klid. Naštěs­tí exis­tu­jí mož­nos­ti, jak se tomu nau­čit. Jed­nou z mož­nos­tí je vyu­ži­tí účin­ných metod reduk­ce stre­su zalo­že­ných na min­d­ful­ness v kom­bi­na­ci s dia­lek­tic­kou beha­vi­o­rál­ní terapií.
Akti­vi­ty v této kni­ze pomo­hou dospí­va­jí­cím roz­li­šit mezi zdra­vý­mi a nezdra­vý­mi for­ma­mi hně­vu, nau­čí se díky nim vhod­ným roz­ho­do­va­cím doved­nos­tem, doká­žou nalézt emoč­ní rov­no­váhu a doká­žou lépe vní­mat své poci­ty tady a teď. Také se díky akti­vi­tám nau­čí, jak lépe nava­zo­vat vzta­hy s vrs­tev­ní­ky, kama­rá­dy a rodinou.

Mark C. Pur­cell a Jason R. Mur­phy jsou psychologové.

Rok vydání
2021

Vydavatelství
Portál

Do knihkupectví