Knihovna

Mozková mlha

Weber, Jill

Mozková mlha

Mozko­vá mlha je sku­teč­ný pro­blém – může zaha­lit vaše myš­le­ní do mra­ku, zablo­ko­vat vaši kre­a­ti­vi­tu a moti­va­ci a dokon­ce vám sebrat chuť do živo­ta. Tato kni­ha nabí­zí efek­tiv­ní a ozkou­še­né způ­so­by, jak mozko­vou mlhu rozfoukat.

Jill Weber Ph.D. je kli­nic­ká psy­cho­lož­ka se sou­kro­mou pra­xí ve Washing­to­nu, DC. Pra­cu­je s lid­mi, kte­ří se potý­ka­jí s úzkos­tí a oba­va­mi. Je autor­kou blo­gu Be Calm, kte­rý píše pro Psy­cho­lo­gy Today.

Rok vydání
2023

Vydavatelství
Portál

Do knihkupectví