❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

Knihovna

Na rozcestí ke štěstí/od štěstí

Krolupperová Daniela

Na rozcestí ke štěstí/od štěstí

Dvojk­ni­ha pro mlad­ší škol­ní věk, kte­rá spo­ju­je pří­běh s pou­če­ním. Prv­ní kni­ha pro­střed­nic­tvím jed­no­du­chých zážit­ků, kte­ré jsou dětem důvěr­né zná­mé z jejich pro­stře­dí (sou­ro­ze­nec­ká nevra­ži­vost, neo­cho­ta půj­čo­vat své věci, žár­li­vost na úspěš­něj­ší kama­rá­dy, vlast­ní lenost atd.) sezna­mu­je čte­ná­ře se sed­mi nej­vět­ší­mi lid­ský­mi špat­nost­mi. Kaž­dý z pří­bě­hů je zasa­zen do dět­ské­ho svě­ta, ode­hrá­vá se v nebliž­ší rodi­ně nebo v dět­ském kolek­ti­vu. Dru­há kni­ha obsa­hu­je též sedm pří­bě­hů se stej­ný­mi hrdi­ny, ovšem hlav­ní posta­va se ten­to­krát zacho­vá jinak, dob­ře. Rodi­če a děti mohou díky jed­no­du­chým pří­bě­hům cit­li­vě pra­co­vat s otáz­ka­mi toho, co je správ­né a špat­né, co jsou lid­ské sla­bos­ti a jak je záro­veň skvě­lé jim nepodlehnout. 
Kni­hu uví­ta­jí děti mlad­ší­ho škol­ní­ho věku, rodi­če, pra­ro­di­če, pedagogové.

Danie­la Kro­lup­pe­ro­vá je pře­kla­da­tel­ka a novi­nář­ka, vyda­la řadu oce­ňo­va­ných knih pro děti, v Por­tá­le např. Mizí­cí hmy­zí­ci, Jde sem lesem, Polár­ní pohád­ka, Tajem­ství oli­vo­vé­ho háje aj.

Rok vydání
2019

Vydavatelství
Portál