Knihovna

Nenechám se přeprat vztekem !

Kress, Christina

Nenechám se přeprat vztekem !

Kaž­dý se někdy naštve. Když se ale vzte­kem nechá­vá­me pře­prat, mož­ná se s námi ostat­ní děti nebu­dou chtít až tak moc kama­rá­dit. Co si ale máme počít se svý­mi emocemi ?
Hra­vý prů­vod­ce nabí­zí 35 jed­no­du­chých stra­te­gií, kte­ré ti pomohou :

  1. poznat, co tě vždyc­ky vytočí,
  2. pocho­pit a pojme­no­vat své emoce,
  3. dát si pau­zu, když zjis­tíš, že je toho na tebe moc,
  4. obno­vit kama­rád­ství, kte­ré dosta­lo zabrat tvým hněvem
  5. pro­je­vit bez­peč­ně své pocity.

Nikdo tě při­tom nebu­de odsu­zo­vat, pro­to­že občas se vzte­ká­me všich­ni. Je ale na nás, jak se svým vzte­kem bude­me zacházet.
Kni­ha je urče­na pro mlad­ší škol­ní děti.
Chris­ti­na Kress je soci­ál­ní pra­cov­ni­ce s téměř dva­ce­ti­le­tou pra­xí s her­ní tera­pií a KBT. Pra­cu­je s dět­mi i rodinami.

Rok vydání
2023

Vydavatelství
Portál

Do knihkupectví