Knihovna

Zážitková pedagogika

Jirásek, Ivo

Zážitková pedagogika

V pub­li­ka­ci čte­nář je veden k tomu, aby se zamýš­lel nad teo­re­tic­kým roz­mě­rem pro­gra­mů a metod, kte­rý je v dosa­vad­ní lite­ra­tu­ře čas­to opo­mí­jen. Kni­ha je nezbyt­ným pod­kla­dem pro dal­ší pro­mýš­le­ní roz­vo­je obo­ru v kon­tex­tu jeho his­to­ric­ké­ho vývo­je i sou­čas­né podo­by, je jedi­neč­ným zdro­jem úvah pro stu­den­ty i zku­še­né prak­ti­ky z řad peda­go­gů, vol­no­ča­so­vých vedou­cích, instruk­to­rů a lek­to­rů kur­zů pro děti i dospělé.

Prof. PhDr. Ivo Jirá­sek, Ph.D., je garan­tem stu­dij­ní­ho obo­ru rekre­o­lo­gie na Fakul­tě těles­né kul­tu­ry Uni­ver­zi­ty Palac­ké­ho v Olo­mou­ci. Odbor­ně se zabý­vá pro­ble­ma­ti­kou výcho­vy v pří­ro­dě v dis­kur­zu zážit­ko­vé peda­go­gi­ky, téma­ty filo­zo­fic­ké kinan­tro­po­lo­gie (filo­zo­fie spor­tu) a feno­mé­nem spi­ri­tu­a­li­ty a spi­ri­tu­ál­ní­ho zdra­ví. Zaklá­dal a jako šéf­re­dak­tor do roku 2016 vedl časo­pis Gym­nasi­on, dlou­ho­do­bě spo­lu­pra­co­val s Prázd­ni­no­vou ško­lou Lip­ni­ce.

Rok vydání
2019

Vydavatelství
Portál