Knihovna

Od strachu k láske

B. Bryan Post

Od strachu k láske

„Pre rodi­čov ado­p­to­va­ných detí, ale aj vlast­ných ťaž­šie zvlád­nu­teľ­ných detí, sa môže stať kniž­ka Brya­na Posta nie­čím ako deko­dé­rom ale­bo pre­kla­da­čom. Pre­kla­dá nezro­zu­mi­teľ­né preja­vy detí do zro­zu­mi­teľ­nej reči a pomá­ha ucho­piť súvis­los­ti ukry­té našim oči­am za nevhod­ný­mi prejav­mi sprá­va­nia, kto­ré nao­pak bijú do očí.“ MUDr. Mar­ti­na Pau­li­ny­o­vá, PhD.

Bryan Post – sa dlho­do­bo zao­be­rá témou det­ské­ho sprá­va­nia. Jeho tex­ty sú dob­re zro­zu­mi­teľ­né pre náhrad­ných rodi­čov. Píše na zákla­de vlast­nej život­nej his­tó­rie a odbor­ných skú­se­nos­tí kni­hu, kto­rá pomô­že lep­šie poro­zu­mieť sprá­va­niu detí s trau­ma­tic­kou minu­los­ťou, či iných detí s ťaž­kos­ťa­mi v správaní.

Vydavatelství
Návrat

Do knihkupectví