Knihovna

Okamžitá pomoc proti úzkosti

Hanson, Rick; McKay, Matthew

Okamžitá pomoc proti úzkosti

Mož­ná vám v posled­ní době hla­vou jako o závod běží roz­lič­né myš­len­ky, točí­te se v kru­hu kata­stro­fic­kých scé­ná­řů, jste vystre­so­va­ní nebo se bojí­te se o sebe či své blíz­ké. Potře­bu­je­te se „hodit do kli­du“, a to co nejdřív. Před­klá­da­ný sou­bor cvi­če­ní, kte­rý dohro­ma­dy sesta­vi­li před­ní ame­rič­tí pro­fe­si­o­ná­lo­vé v oblas­ti pomá­ha­jí­cích pro­fe­sí, vám má pomo­ci cítit se lépe, ale také uznat, že na své vnitř­ní pro­ží­vá­ní máte plné právo.

Rok vydání
2022

Vydavatelství
Portál

Do knihkupectví