Knihovna

Poruchy osobnosti v 21. století

Riegel, Karel; Pěč, Ondřej; Kalina, Kamil

Poruchy osobnosti v 21. století

Vět­ši­na odbor­ní­ků v oblas­ti poruch osob­nos­ti se sho­du­je, že pro­gnó­zu léč­by těch­to paci­en­tů ovliv­ňu­je pře­de­vším včas­ná a cit­li­vá dia­gnos­ti­ka. Ta řídí násled­nou vol­bu vhod­ných tera­pe­u­tic­kých postu­pů. Nejen pro­fe­si­o­ná­lům v oblas­ti dušev­ní­ho zdra­ví, ale i stu­den­tům pří­sluš­ných obo­rů před­klá­dá­me pub­li­ka­ci, kte­rá nabí­zí ces­tu k poro­zu­mě­ní poru­chám osob­nos­ti z pohle­du nej­no­věj­ších poznat­ků na poli „evi­den­ce-based“ dia­gnos­tic­kých sys­té­mů. V tom­to kon­tex­tu teo­re­tic­ky i prak­tic­ky před­sta­vu­je­me alter­na­tiv­ní model DSM‑5 pro poru­chy osob­nos­ti a pou­ka­zu­je­me na jeho pro­vá­za­nost s mode­lem osob­nost­ní psy­cho­pa­to­lo­gie O. F. Kernber­ga i mode­lem pro poru­chy osob­nos­ti v nad­chá­ze­jí­cím MKN-11. Naší pri­o­ri­tou je nale­ze­ní člo­vě­ka, jenž se skrý­vá za sympto­ma­tic­kým dopro­vo­dem. Zvý­še­nou pozor­nost pro­to věnu­je­me vyme­ze­ní nor­mál­ní­ho a abnor­mál­ní­ho osob­nost­ní­ho fun­go­vá­ní pro poro­zu­mě­ní dia­gnos­tic­kým sou­vis­los­tem mezi poru­cha­mi osob­nos­ti, poru­cha­mi závis­lost­ní­mi a poru­cha­mi pří­jmu potravy.
Mgr. Bc. Karel D. Rie­gel, Ph.D., pra­cu­je v oblas­ti poruch osob­nos­ti a závis­lost­ních poruch jako psy­cho­log, TFP tera­peut, výzkum­ník a vyso­ko­škol­ský pedagog.
Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kali­na, CSc., EMPH, půso­bí v oblas­ti závis­lost­ních poruch jako psy­chi­atr, psy­cho­te­ra­peut, vyso­ko­škol­ský peda­gog a lékař­ský ředi­tel sdru­že­ní SANANIM.
MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D., půso­bí jako psy­chi­atr, psy­cho­a­na­ly­tik, sku­pi­no­vý ana­ly­tik a vyso­ko­škol­ský peda­gog. Je ředi­te­lem Psy­cho­te­ra­pe­u­tic­ké a psy­cho­so­ma­tic­ké kli­ni­ky ESET.

Rok vydání
2020

Vydavatelství
Portál

Do knihkupectví