Knihovna

Stůjte si za svým

Doris Dahlin a Maggan Hägglund

Stůjte si za svým

Potře­bu­je­te se lépe vyme­zit ? Ve kte­rých situ­a­cích nemá­te jas­né hra­ni­ce ? Máte pří­liš nepro­pust­né hra­ni­ce, nebo nao­pak pří­liš propustné ?
 
Kni­hu s půvab­ným sever­ským kolo­ri­tem, psa­nou vel­mi vtip­ně a empa­tic­ky, lze pojmout jako „pra­cov­ní sešit“ pro cit­li­vé jedin­ce – kom­bi­na­ci kla­sic­ké­ho rád­ce s osob­ní výpo­vě­dí. Nabí­zí auten­tic­kou zku­še­nost obou auto­rek v situ­a­cích, kdy je potře­ba si stát na svém.
 
Šest kapi­tol se zabý­vá rada­mi, jak žít auten­tic­kým živo­tem, pře­hod­no­ce­ním zaži­tých vzor­ců, cit­li­vý­mi dět­mi a dospí­va­jí­cí­mi, tech­ni­ka­mi vyme­zo­vá­ní, opouš­tě­ním „bez­peč­ných zón“, vněj­ší­mi a vnitř­ní­mi hra­ni­ce­mi, sadou autor­ka­mi osvěd­če­ných tech­nik, řečí těla, kon­t­rol­ní­mi hra­ni­ce­mi, jak si počí­nat, když sami pře­kro­čí­me něčí hra­ni­ce nebo když chce­me spa­sit všech­ny ostat­ní, a pří­pra­vou osob­ní­ho plá­nu změny.
 
Doris Dahlin je švéd­ská spi­so­va­tel­ka, Mag­gan Häg­glund je šéf­re­dak­tor­ka jed­no­ho z nej­zná­měj­ších švéd­ských žen­ských časo­pi­sů Tara.