Knihovna

Takzvané zlo

Konrad Lorenz

Takzvané zlo

Tak­zva­né zlo je asi nej­zná­měj­ší a nej­kon­tro­verz­něj­ší kni­ha Konra­da Loren­ze, kte­rý se v ní zabý­vá téma­tem agre­se. Dílo neod­mys­li­tel­ně pat­ří ke klí­čo­vým tex­tům eto­lo­gie. Pod­le auto­ra je agre­se v rám­ci jed­no­ho živo­čiš­né­ho dru­hu pod­stat­ně čas­těj­ší než ta mezidruhová.

Konrad Lorenz (1903 – 1989) byl rakous­ký zoo­log, zakla­da­tel eto­lo­gie. Jeho výzkumy týka­jí­cí se cho­vá­ní zví­řat (např. ptá­ků a ryb) ale oblast stu­dia zví­řat pře­sáh­ly a lze z nich vyvo­dit čet­né závě­ry pro psy­cho­lo­gii, soci­o­lo­gii a eti­ku. Za pří­nos pro bio­lo­gii i pro pozná­ní člo­vě­ka byla auto­ro­vi v roce 1973 udě­le­na Nobe­lo­va cena za fyzi­o­lo­gii a medicínu.

bro­žo­va­ná, 320 stránek

Rok vydání
2019

Vydavatelství
Portál