Knihovna

Ukrytý poklad

Oaklander, Violet

Ukrytý poklad

Téměř tři dese­ti­le­tí po kni­ze Tři­nác­té kom­na­ty dět­ské duše, kte­rou mno­zí pova­žu­jí za základ­ní kni­hu o tera­pii hrou, při­šla autor­ka s novou pub­li­ka­cí. I ta se zamě­řu­je na vztah mezi tera­pe­u­tem a dítě­tem či dospí­va­jí­cím a před­sta­vu­je řadu tvo­ři­vých, expre­siv­ních a pro­jek­tiv­ních tech­nik pro odha­le­ní kli­en­to­va vnitř­ní­ho já. Stá­vá se tak mapou ke skry­té­mu pokla­du, kte­rý ale nikdy nelze úpl­ně odha­lit, pro­to­že dítě se stá­le roz­ví­jí a mění a jeho hloub­ka je nezměr­ná. Pomo­cí této mapy se autor­ka sna­ží, aby děti navá­za­ly kon­takt s vlast­ní­mi emo­ce­mi, zlep­ši­ly své vzta­hy s dru­hý­mi lid­mi, oži­vi­ly své smys­ly a našly kon­takt s vlast­ním tělem. I když je kni­ha psa­ná z pozi­ce gestalt tera­pie, je vhod­ná pro všech­ny psy­cho­te­ra­pe­u­ty, psy­cho­lo­gy, soci­ál­ní pra­cov­ní­ky, vycho­va­te­le a dal­ší odbor­ní­ky, kte­ří pra­cu­jí s dět­mi a mlá­de­ží, pro rodi­če, a dokon­ce i pro dospě­lé, kte­ří chtě­jí navá­zat kon­takt se svým vnitř­ním dítětem.

Vio­let Oaklan­der vystu­do­va­la kli­nic­kou psy­cho­lo­gii, man­žel­ské a rodin­né pora­den­ství a spe­ci­ál­ní peda­go­gi­ku. Pra­co­va­la jako psy­cho­lož­ka a psy­cho­te­ra­pe­u­t­ka zamě­ře­ná na děti a dospí­va­jí­cí. Ved­la výcvi­ko­vé semi­ná­ře o svém pří­stu­pu, kte­rý kom­bi­nu­je gestalt tera­pii s řadou expre­siv­ních tech­nik. V Por­tá­le vyšly její slav­né Tři­nác­té kom­na­ty dět­ské duše.

Rok vydání
2021

Vydavatelství
Portál

Do knihkupectví