Knihovna

Výraz emocí u člověka a u zvířat

Darwin, Charles

Výraz emocí u člověka a u zvířat

Kni­ha vyda­ná v roce 1872 před­sta­vu­je nejmlad­ší z tro­ji­ce hlav­ních Darwi­no­vých děl o evo­luč­ní teo­rii. Důraz je kla­den na uni­ver­zál­ní pova­hu výra­zu emo­cí, což se pro­je­vu­je podob­nost­mi mezi růz­ný­mi etni­ky i mezi zví­řa­ty a lid­mi. To nazna­ču­je vro­ze­ný původ emo­cí. Darwin spo­ju­je men­tál­ní sta­vy s koor­di­na­cí pohy­bů, jak již nazna­ču­je pří­buz­nost slov „motiv“ a „emo­ce“. Roz­díl mezi lid­mi a zví­řa­ty mnoh­dy spo­čí­vá v tom, že u lidí se jed­ná o sym­bo­lic­ké názna­ky, kte­ré byly u jejich zví­ře­cích před­ků míně­ny doslo­va (napří­klad pohr­dá­ní a hnus jsou spo­je­ny s pohy­by, jejichž původ­ním cílem bylo vyhnout se odpor­né­mu zápa­chu). Darwin tím­to způ­so­bem pojed­ná­vá o jed­not­li­vých emo­cích typu pláč, zou­fal­ství, vese­lá nála­da, hlou­bá­ní, hněv, pohr­dá­ní, vina, pře­kva­pe­ní či stud a detail­ně popi­su­je, jak se pro­je­vu­je jejich výraz. Jed­ná se záro­veň o jed­nu z prv­ních pub­li­ka­cí, kte­rá byla dopro­vo­ze­na foto­gra­fie­mi. Kni­ha před­sta­vu­je Darwi­nův hlav­ní pří­spě­vek ději­nám psy­cho­lo­gie 19. sto­le­tí a může být pova­žo­vá­na za čte­nář­sky pří­stup­ný úvod do Darwi­no­va poje­tí evoluce.
Char­les Darwin (1809 – 1882) byl slav­ný brit­ský pří­ro­do­vě­dec, geo­log a bota­nik, zakla­da­tel evo­luč­ní bio­lo­gie. Pro­hlá­sil, že všech­ny dru­hy orga­nis­mů se postup­ně vyvi­nu­ly ze spo­leč­ných před­ků, a před­sta­vil vědec­kou teo­rii, pod­le níž je tato evo­lu­ce výsled­kem pří­rod­ní­ho výbě­ru, při kte­rém se uplat­ňu­je zápas o pře­ži­tí kaž­dé­ho jed­not­liv­ce i dru­hu. Mezi jeho nej­slav­něj­ší kni­hy dále pat­ří O vzni­ku dru­hů pří­rod­ním výbě­rem (1859) a O půvo­du člo­vě­ka (1871).

Rok vydání
2020

Vydavatelství
Portál

Do knihkupectví