Knihovna

Zázrak tří květin

Zatloukal, Leoš; Žákovský, Daniel

Zázrak tří květin

Kni­ha před­sta­vu­je základ­ní prin­ci­py a meto­dy tera­pie zamě­ře­né na řeše­ní při prá­ci s dět­mi a dospí­va­jí­cí­mi. Auto­ři vychá­ze­jí pře­de­vším z mode­lu Kids’ Skills, vytvo­ře­né­ho fin­ský­mi tera­pe­u­ty Benem Fur­ma­nem a Tapa­nim Aho­lou, ale nabí­ze­jí ori­gi­nál­ní a roz­ší­ře­né poje­tí a vyu­ži­tí toho­to mode­lu. Tři kvě­ti­ny v názvu odka­zu­jí na tři základ­ní prin­ci­py této tera­pie : nadě­ji, spo­lu­prá­ci a tvo­ři­vost. Podrob­ně se kni­ha věnu­je jed­not­li­vých meto­dám a kro­kům ve čtyřech klí­čo­vých oblas­tech : 1. při­po­jo­vá­ní a nava­zo­vá­ní spo­lu­prá­ce s dět­mi, rodi­či a dal­ší­mi zain­te­re­so­va­ný­mi sub­jek­ty ; 2. roz­ví­je­ní před­sta­vy žádou­cí­ho sta­vu ; 3. vyu­ži­tí zdro­jů, kte­ré jsou k dis­po­zi­ci ; a 4. ini­ci­a­ce a pod­po­ra tera­pe­u­tic­ké změ­ny. Rov­něž obsa­hu­je pře­hled­né popi­sy kon­krét­ních postu­pů a čet­né pří­kla­dy z praxe.

Mgr. Leoš Zatlou­kal, Ph.D. et Ph.D., a PhDr. Daniel Žákov­ský jsou mezi­ná­rod­ně cer­ti­fi­ko­va­ní tre­né­ři meto­dy Kids’ Skills, lek­to­ři kom­plex­ní­ho psy­cho­te­ra­pe­u­tic­ké­ho výcvi­ku v tera­pii zamě­ře­né na řeše­ní a čle­no­vé týmu Dalet. Leoš Zatlou­kal vyu­ču­je na Uni­ver­zi­tě Palac­ké­ho v Olo­mou­ci a něko­li­ka dal­ších vyso­kých ško­lách, pra­cu­je jako tera­peut v Olo­mou­ci a v Brně. Daniel Žákov­ský půso­bí jako tera­peut ve Zlí­ně a v Kro­mě­ří­ži, zamě­řu­je se zejmé­na na prá­ci s dět­mi a pěs­toun­ský­mi rodinami.

Rok vydání
2019

Vydavatelství
Portál