NOVINKY

Den otevřených dveří Poradny NRP Kroměříž

29. dubna 2024

U pří­le­ži­tos­ti Týd­ne pro rodi­nu se naše Porad­na náhrad­ní rodin­né péče v Kro­mě­ří­ží zapo­ji­la do akcí na pod­po­ru a roz­voj pěs­toun­ství na Kro­mě­říž­sku s podti­tu­lem Díky pěs­toun­ství můžu…

V pon­dě­lí 13.5. v čase od 9:00 do 17:00 hodin může­te zaví­tat k nám na Den ote­vře­ných dveří. 

V úte­rý 14.5. se může­te zasta­vit za námi na nádvo­ří kro­mě­říž­ské rad­ni­ce, kde od 14:00 do 17:00 hodin bude­me odpo­ví­dat na dota­zy zájem­ců a posky­to­vat infor­ma­ce k pěs­toun­ství i osvo­je­ní. Návštěv­ní­ky s dět­mi čeka­jí díl­nič­ky pro děti, malo­vá­ní na obli­čej, foto­kou­tek a dal­ší program.

Těší­me se na vás.

Dal­ší infor­ma­ce o celém pro­gra­mu najde­te zde : Květ­no­vý Týden po rodi­nu při­ne­se zába­vu a pou­če­ní. Také v oblas­ti pěs­toun­ství — Měs­to Kro­mě­říž (mesto-kromeriz.cz)