NOVINKY

Eva Urbanová a Moravské klavírní trio vystoupí na podporu pěstounských rodin

01. prosince 2020

V úte­rý 8. 12. od 18.00 hodin může­te sle­do­vat uni­kát­ní vánoč­ní on-line kon­cert Evy Urba­no­vé a Morav­ské­ho kla­vír­ní­ho tria.

V prů­bě­hu veče­ra zazní slav­né vánoč­ní melo­die : W. A. Mozart, J. J. Ryba, Ave Maria, kla­sic­ké čes­ké kole­dy, Tichá noc, Naro­dil se Kris­tus pán a vir­tu­óz­ní kusy.

Kon­cer­ty vysí­lá­me přes You­tu­be kanál a pro­střed­nic­tvím Mall.tv.

Kon­cert je bene­fi­ci na pod­po­ru Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin. Výtě­žek bude pou­žit na tisk pub­li­ka­ce 25let pří­bě­hů – auten­tic­ká vyprá­vě­ní ze živo­ta pěs­toun­ských rodin. Kni­ha by měla slou­žit všem zájem­cům o tuto pro­ble­ma­ti­ku a je podě­ko­vá­ním pěs­tou­nům za jejich obě­ta­vou péčí o při­ja­té děti. Tisk nákla­dem 100 kusů vyjde na 66.000,-Kč.

Více o akci a mož­nos­ti pod­po­ry : Eva Urba­no­vá a Morav­ské kla­vír­ní trio vystou­pí na pod­po­ru pěs­toun­ských rodin | Donio