NOVINKY

Hledáme Vás, mámo, táto !

11. června 2019

Čtvr­té letoš­ní čís­lo Prů­vod­ce náhrad­ní rodin­nou péčí při­ná­ší dal­ší pří­běhy dětí, pro kte­ré jed­not­li­vé kra­je hle­da­jí novou rodi­nu. Dal­ší infor­ma­ce a pře­hled najde­te zde.