NOVINKY

Hledáme vás, mámo, táto/ 4/2023

08. června 2023

V rub­ri­ce Hle­dá­me vás, mámo, táto, najde­te medai­lón­ky dětí, pro kte­ré jed­not­li­vé kra­je hle­da­jí milu­jí­cí pěs­tou­ny : Hle­dá­me rodi­nu — Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin (pestouni.cz)

Pozorně si přečtěte následující informace :

V pří­pa­dě zájmu vám rádi pomů­že­me a pora­dí­me, jak postu­po­vat dále. 

Kon­takt­ní oso­ba a garant­ka rubriky :

PhDr. Ale­na Micha­lo­vá, kli­nic­ká psy­cho­lož­ka, vedou­cí poboč­ky SPR v Praze,

+420 731 507 401, michalova@pestouni.cz