NOVINKY

Jak mluvit s dětmi o válce

04. března 2022

V posled­ních dnech se na nás obrá­ce­jí pěs­touni s oba­va­mi a zprá­va­mi o tom, že někte­ré jejich při­ja­té děti začí­na­jí mít úzkost­né sta­vy kvů­li vál­ce. Poky­tu­je­me jim potřeb­nou kri­zo­vou pomoc, psy­cho­lo­gic­ké pora­den­ství ane­bo tera­pie. Pěs­tou­nům nabí­zí­me kon­tak­ty na naše psycholožky :

Také nyní vychá­zí řada mate­ri­á­lů, kte­ré mohou být opo­rou i vám, náhrad­ním rodi­čům. Napří­klad tyto dva letáč­ky cen­t­ra LOCIKA — cen­t­rum pro děti ohro­že­né domá­cím nási­lím :

Jak mlu­vit s dět­mi o válce.

Desa­te­ro pro­ti stra­chu, pani­ce a úzkos­tem.