NOVINKY

Krizová telefonická pomoc v době karantény

24. března 2020

Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin z.s. nabí­zí tele­fo­nic­kou pomoc naší psy­cho­lož­ky PhDr. Ale­ny Micha­lo­vé. Má dlou­ho­le­té zku­še­nos­ti s náhrad­ní rodin­nou péčí, půso­bi­la na lin­ce důvě­ry a je při­pra­ve­ná posky­to­vat kri­zo­vé inter­ven­ce potřeb­ným pěs­tou­nům na tom­to čís­le : 731 507 401.