❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

NOVINKY

Letní provozní doba pracovišť SPR

01. července 2019

Upo­zor­ňu­je­me naše kli­en­ty, že o prázd­ni­nách čer­pá­me řád­né dovo­le­né ane­bo jsme na poby­tech a tábo­rech pro děti v pěs­toun­ské péčí. Z toho důvo­du bude pro­voz na Sdru­že­ní mír­ně ome­zen na všech pra­co­viš­tích. Bude­me rádi, když si osob­ní návště­vu na pra­co­viš­ti domlu­ví­te tele­fo­nic­ky pře­dem u vedou­cích ane­bo se svý­mi klí­čo­vý­mi pracovníky. 

Děku­je­me za pocho­pe­ní a krás­né léto !