❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

NOVINKY

Možnosti vzdělávání do konce roku 2020

23. listopadu 2020

Z důvo­du vlád­ních opat­ře­ní do kon­ce roku 2020 jsme byli nuce­ní zru­šit pre­zenč­ní for­mu vzdě­lá­vá­ní, pře­de­vším oblí­be­né vzdě­lá­va­cí víken­dy. Náhra­dou jsme při­pra­vi­li řadu uži­teč­ných webi­ná­řů, na někte­ré jsou ješ­tě vol­ná mís­ta. Pře­hled najde­te v Infor­mač­ním sys­té­mu Sdru­že­ní. 

Věří­me, že se situ­a­ce po novém roce ustá­lí a bude­me se potká­vat na naších akcích osobně.