NOVINKY

Nabízíme vzdělávání všem zájemcům z řad široké veřejnosti

14. září 2021

Zají­má­te se o pěs­toun­ství, osvo­je­ní (adop­ci) ane­bo jen chce­te posí­lit vlast­ní kom­pe­ten­ce jako stá­va­jí­cí­ho nebo budou­cí­ho rodiče ?

Porad­na náhrad­ní rodin­né péče v Plzni pořá­dá pod­zim­ní běh vzdě­lá­va­cí­ho a zážit­ko­vé­ho kurzu

S I L N Í R O D I Č E – S I L N É D Ě T I ®.

Čeká Vás 12 setká­ní, v rám­ci kte­rých spo­leč­ně pro­zkou­má­me napří­klad tato téma­ta : Co je mojí úlo­hou jako rodi­če ? Co mám dělat při pro­blé­mech ? Jak mě ovliv­ňu­jí poci­ty mé i poci­ty mého dítě­te ? Jak pou­ží­vám svo­ji moc ? a další…

Kurz se koná pre­zenč­ně, v Porad­ně NRP Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin, Houš­ko­va 25, Plzeň. Ter­mí­ny setká­ní a dal­ší infor­ma­ce najde­te v letáč­ku ke kurzu. 

Pro dal­ší infor­ma­ce může­te kon­tak­to­vat lek­tor­ku kur­zu, Mgr. Lucii Bali­ha­ro­vou : +420 778 706 282, baliharova@pestouni.cz.

Všem zájem­cům z řad širo­ké veřej­nos­ti dále nabí­zí­me bez­plat­ně ke shléd­nu­tí tři webi­ná­ře s téma­tem pěs­toun­ské péče. Více infor­ma­cí najde­te zde : Webi­ná­ře a akce pro širo­kou veřej­nost — Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin (pestouni.cz)

Tyto akti­vi­ty jsou v roce 2021 finanč­ně pod­po­ře­né Minis­ter­stvém prá­ce a soci­ál­ních věcí z Národ­ní­ho dotač­ní­ho titu­lu Rodina.