NOVINKY

Naše knihovny

16. března 2021

Díky pokra­ču­jí­cí spo­lu­prá­ci s nakla­da­tel­stvím Por­tál jsme dopl­ni­li kni­hov­nu Porad­ny NRP v Brně o nové titu­ly. Svou malou kni­hov­nič­ku pro zájem­ce má i naše Porad­na NRP v Čes­kých Budě­jo­vi­cích. Sezna­my dostup­né lite­ra­tu­ry k zapůj­če­ní a kon­takt­ní oso­by jed­not­li­vých kniho­ven najde­te zde : Knihov­na — Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin (pestouni.cz).