NOVINKY

Nové číslo časopisu Průvodce NRP

05. října 2020

Vychá­zí pod­zim­ní čís­lo časo­pi­su Prů­vod­ce náhrad­ní rodin­nou péčí, ve kte­rém pokra­ču­je­me v téma­tu soci­ál­ně pato­lo­gic­kých jevů u dětí. Najde­te zde i tra­dič­ní rubri­ku Hle­dá­me vás, mámo, táto ! s medai­lón­ky dětí, pro kte­ré jed­not­li­vé kra­je hle­da­jí vhod­né pěs­tou­ny ane­bo osvojitele.