NOVINKY

Novela zákona zkrátí dobu čekání na osvojení a uleví prarodičům dětí

16. září 2022

Brno, 13. září 2022 Noví rodi­če čeka­jí na osvo­je­ní dětí i něko­lik let a kvů­li tomu od žádosti čas­to odstou­pí. Chys­ta­ná nove­la záko­na o soci­ál­ně-práv­ní ochra­ně dětí čeka­cí lhů­tu zkrá­tí. Minis­ter­stvo prá­ce a soci­ál­ních věcí při­pra­vu­je v oblas­ti náhrad­ní rodin­né péče nove­lu záko­na o soci­ál­ně-práv­ní ochra­ně dětí a také nový zákon zahr­nu­jí­cí celou oblast rodin­né péče. 

Ve svém komen­tá­ři nove­lu i záměr při­bli­žu­je před­se­da Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin Pavel Šmýd.

Nove­la by měla čer­pat ze zku­še­nos­tí minu­lých let a z poža­dav­ků moder­ní spo­leč­nos­ti na ochra­nu dětí. Bude zahr­no­vat zkra­co­vá­ní ter­mí­nů mezi podá­ním žádosti o osvo­je­ní a schvá­le­ním žada­te­le. Záro­veň upra­ví prá­va a povin­nos­ti pra­ro­di­čů či dal­ších pří­buz­ných. Schvá­le­na by měla být letos na pod­zim a v plat­nost vejít od 1. čer­ven­ce 2023.

Nata­ho­vá­ní lhů­ty mezi podá­ním žádosti a schvá­le­ním mno­hé žada­te­le odradí

Nove­la záko­na vychá­zí z ana­lýz jed­not­li­vých kra­jů a ze závě­reč­ných dopo­ru­če­ní Výbo­ru pro prá­va dítě­te. Jed­ním z cílů je urych­lit sys­tém pří­pra­vy osvo­ji­tel­ských a pěs­toun­ských rodi­čů a stej­ně tak i umís­tě­ní dítě­te do rodin­né­ho pro­stře­dí. V sou­čas­né době se obdo­bí mezi podá­ním žádosti na úřad a schvá­le­ním žada­te­le nepři­mě­ře­ně nata­hu­je, a to i na dobu del­ší jed­no­ho roku. Při­poč­te­me-li k tomu něko­li­ka­mě­síč­ní obdo­bí pře­dá­vá­ní od dočas­ných pěs­tou­nů, pro­ta­hu­je se doba k při­je­tí dítě­te na něko­lik let, což mno­hé zájem­ce vede k odstou­pe­ní od adop­ce ane­bo dlou­ho­do­bé pěs­toun­ské péče.

Pro schvá­le­ní žádosti o osvo­je­ní dítě­te i o pěs­toun­skou péči je nut­né, aby pově­ře­né obce daly dohro­ma­dy posud­ky z byd­liš­tě, infor­ma­ce o pří­jmech, bez­ú­hon­nos­ti, zdra­ví a dal­ší. V sou­čas­nos­ti to trvá vel­mi dlou­ho. V někte­rých kra­jích navíc nema­jí dosta­tek žada­te­lů a čeka­jí na vytvo­ře­ní vět­ší sku­pi­ny. Čeká­ní se tak může pro­dlou­žit i na více než rok. Zkrá­ce­ní ter­mí­nu žada­te­lům umož­ní nene­chat se odra­dit, neboť čekat napří­klad půl roku, než se někdo popr­vé ozve, je dlou­há doba. Násle­du­je psy­cho­lo­gic­ké pře­zkou­še­ní a opět čeká­ní na mís­to u odbor­né­ho psy­cho­lo­ga kupří­kla­du 3 měsí­ce. Ter­mí­ny v návr­hu se pro­to vel­mi zkrá­ti­ly, aby se rodi­če moh­li co nejdří­ve nachys­tat na svo­ji novou roli. V při­pra­vo­va­né nove­le je také kla­den důraz na mož­nost vybrat si orga­ni­za­ci, ve kte­ré se žada­te­lé na při­je­tí dítě­te při­pra­ví, aby jim pro­ces co nej­ví­ce vyho­vo­val. Nut­né je zdů­raz­nit, že neče­ka­jí jen žada­te­lé, ale pře­de­vším děti, kte­ré potře­bu­jí bez­peč­né a stá­lé pro­stře­dí a dlou­hým pro­ce­sem schva­lo­vá­ní nové rodi­ny jim utí­ka­jí měsí­ce a roky, kte­ré nelze vrá­tit zpět.

Pro pra­ro­di­če je nemož­né a finanč­ně neú­nos­né nést odpo­věd­nost za vnuky

Nove­la se dotý­ká také pří­bu­zen­ské péče. Téma je ote­vře­né, neboť se hle­dá vyvá­že­nost mezi odpo­věd­nos­tí za své blíz­ké a potřeb­né pod­po­ry pro peču­jí­cí pra­ro­di­če a dal­ší pří­buz­né. Řeší se jak for­ma, tak i roz­sah pomo­ci. Ze záko­na jsou pra­ro­di­če povin­ni nést odpo­věd­nost za své vnu­ky, a to do té míry, že muse­jí napl­ňo­vat všech­ny jejich potře­by z vlast­ních zdro­jů, popří­pa­dě je vysou­dit od svých nezdár­ných potom­ků, kte­ří jim necha­li děti na sta­rost. Je to prak­tic­ky nemož­né a pro důchod­ce čas­to i finanč­ně neú­nos­né. Nemluvě o tom, že si s při­ja­tý­mi dět­mi čas­to nevě­dí rady a v té chví­li je jim pod­po­ra od dopro­vá­ze­jí­cí orga­ni­za­ce posi­lou a mož­nos­tí nahléd­nout do oblas­ti odbor­né pomo­ci dětem, kte­ré to potře­bu­jí. Všich­ni si uvě­do­mu­je­me, že kva­lit­ní blíz­ké rodin­né pro­stře­dí je pro dítě tím nej­lep­ším řešením.

Oblast péče o ohro­že­né děti čeká nový zákon

Dopo­ru­če­ní Výbo­ru pro prá­va dítě­te při OSN se pro­mít­ne i do nové­ho záko­na, kte­rý se bude tvo­řit příští rok. Základ­ním kame­nem nové úpra­vy je dítě v cen­t­ru zájmu. Do záko­na se bude mno­hem důraz­ně­ji pro­mí­tat oblast zne­u­ží­vá­ní dětí, ohro­že­ných malých uprch­lí­ků, chu­do­ba či domá­cí nási­lí. Lidé jsou po téměř tři­ce­ti letech mno­hem cit­li­věj­ší a uvě­do­mu­jí si hod­no­tu, jakou dítě před­sta­vu­je pro život celé spo­leč­nos­ti. Pře­kva­pi­vě se však v čes­kých sta­tis­ti­kách trest­né čin­nos­ti mno­ho pří­pa­dů nási­lí na dětech neob­je­vu­je. Z našich zku­še­nos­tí víme, že není prav­dou, že by se tyto pří­pa­dy nevy­sky­to­va­ly, ale bohu­žel se nehlá­sí. Postoj čes­ké spo­leč­nos­ti je v tom­to ohle­du stá­le vel­mi benevolentní.

Díky mno­ha nezisko­vým orga­ni­za­cím se však daří veřej­nos­ti komu­ni­ko­vat, že i v pří­pa­dě, kdy děti nejsou vysta­vo­vá­ny domá­cí­mu nási­lí pří­mo, může se jich sil­ně dotý­kat. Když napří­klad žijí v pro­stře­dí, kde se otec cho­vá násil­nic­ky k mat­ce, je tím poško­zo­ván jejich zdra­vý vývoj. Dal­ší oblas­tí je migra­ce a zne­u­ží­vá­ní dětí v mno­ha oblas­tech, jako je sexu­ál­ní prů­my­sl či zdra­vot­nic­tví. Toto před­sta­vu­je nový pro­stor, kte­rý musí­me v Čes­ké repub­li­ce pev­ně zachy­tit i v záko­nech a umět s pro­ble­ma­ti­kou pra­co­vat jako spo­leč­nost odpo­věd­ná za živo­ty dětí.

Jed­ním z nej­dů­le­ži­těj­ších for­mál­ních kro­ků bude ujed­no­ce­ní péče o ohro­že­né dítě pod jed­no minis­ter­stvo namís­to sou­čas­ných tří.