NOVINKY

Nový hit — kratom

14. dubna 2023

Pře­čtě­te si dal­ší člá­nek na našem blo­gu, ve kte­rém se věnu­je­me téma­tu aktu­ál­ně dostup­né­ho (i dětem) pro­duk­tu na trhu s lát­ka­mi ovliv­ňu­jí­cí­mi psy­chi­ku, tedy s dro­ga­mi — kratomu.

Mód­ní hit — kra­tom — Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin (pestouni.cz)

Ve Sta­no­vis­ku k legisla­tiv­ní­mu vyme­ze­ní kra­to­mu, resp. Kate­go­rie psy­cho­mo­du­lač­ních látek, vzhle­dem k prá­vu EU z lis­to­pa­du 2022 se píše, že : „Uží­vá­ní kra­to­mu při­ná­ší rizi­ka, kte­rá jsou kro­mě toxi­ci­ty spo­je­na s jeho exce­siv­ním uží­vá­ním s mož­ným vzni­kem závis­los­ti. … Řada stu­dií popi­su­je vznik syn­dro­mu z odně­tí (absti­nenč­ní syn­drom) u lidí při dlou­ho­do­bém a pra­vi­del­ném uží­vá­ní kra­to­mu zejmé­na ve vyso­kých dávkách.“