NOVINKY

Od 1.1. 2023 začínáme doprovázet pěstounské rodiny v kraji Vysočina

22. listopadu 2022

🔴
Od 1. 1. 2023 začí­ná­me dopro­vá­zet pěs­toun­ské rodi­ny v kra­ji Vysočina.
Máme zde zku­še­nou soci­ál­ní pra­cov­ni­ci Mgr. Zdeň­ku Zama­za­lo­vou, kte­rá se bude o rodi­ny na Vyso­či­ně sta­rat. Nové pěs­tou­ny při­jí­má­me ihned.
Pěs­toun­ské rodi­ny, kte­ré by chtě­ly vyu­žít našich slu­žeb a potře­bu­jí pře­jít od jiné dopro­vod­né orga­ni­za­ce nebo z OSPOD, musí podat do 30. 11. 2022 výpo­věď sou­čas­né­mu dopro­vá­ze­jí­cí­mu subjektu.
📌 O všem je dob­ré se pora­dit s paní Zdeň­kou Zama­za­lo­vou, tele­fon­ní čís­lo : 732 409 455 nebo se ozvat na e‑mail : info@pestouni.cz
Jedi­neč­ně a kva­lit­ně se sta­rá­me o téměř 500 rodin v Čechách a na Moravě.
Těší­me se na vás !