NOVINKY

Od září otevíráme novou svépomocnou skupinu v Plzni

13. července 2022

Jste babič­ka, děda, teta nebo strýc a máte svě­ře­né dítě do péče jiné oso­by ? Jste ado­p­tiv­ní rodič ? Jste part­ner pěs­tou­na ? Neví­te si občas rady ?
Zve­me vás do své­po­moc­né sku­pi­ny a na semi­ná­ře do naši Porad­ny NRP v Plzni. Začí­ná­me v září 2022. Účast je bez­plat­ná. Více infor­ma­cí v pozván­ce.
Hla­sit se může­te u Mgr. Jit­ky Vachul­ko­vé, klí­čo­vé pra­cov­ni­ci rodin, +420 730 190 299, vachulkova@pestouni.cz
Za pod­po­ru pro­jek­tu děku­je­me Minis­ter­stvo prá­ce a soci­ál­ních věcí, dotač­ní pro­gram Rodina.