NOVINKY

Opatření s ohledem na nouzový stav v ČR

13. března 2020

S ohle­dem na nou­zo­vý stav vyhlá­še­ný v ČR mini­mál­ně do 13.4.2020 ruší­me vzdě­lá­va­cí a dal­ší hro­mad­né akce pro pěs­toun­ské rodi­ny. Jed­ná se o klu­by, semi­ná­ře, vzdě­lá­va­cí víken­dy a pro­ro­din­né aktivity. 
Pora­den­ství na pra­co­viš­tích bude pro­bí­hat na zákla­dě indi­vi­du­ál­ní domlu­vy s rodi­nou a kon­krét­ním pra­cov­ní­kem. O dal­ších změ­nách a postu­pech Vás bude­me včas informovat. 
☎️ Pro infor­ma­ce kon­tak­tuj­te naše porad­ny tele­fo­nic­ky ane­bo emailem.