NOVINKY

Oprava Hledáme Vás, mámo, táto 4/2020

04. prosince 2020

V čís­le Prů­vod­ce náhrad­ní rodin­nou péčí 4/2020 nedo­pat­ře­ním došlo k zámě­ně čás­ti medai­lón­ků dětí za pří­běhy z před­cho­zích čísel. Opra­ve­ný seznam nalez­ne­te v odka­zu. Děku­je­me všem, kdo sle­du­je­te tuto rubri­ku, zvláš­tě pak tomu, kdo nás upo­zor­nil na chy­bu. A věří­me, že všech­ny děti najdou svou ces­tu do milu­jí­cích rodin.

Opra­ve­ný seznam nalez­ne­te zde : Hle­da­me-Vas_OPA­RA­VA­‑4 – 2020.pdf (pestouni.cz)