NOVINKY

Po prázdninách vychází čtvrté číslo časopisu Průvodce NRP

18. září 2019

Poprázd­ni­no­vé čís­lo časo­pi­su Prů­vod­ce náhrad­ní rodin­nou péčí nabíd­ne čte­ná­řům člán­ky se zamě­ře­ním na vývo­jo­vou psy­cho­lo­gii dětí star­ší­ho škol­ní­ho věku, ano­ta­ce nových pub­li­ka­cí, pozván­ky a rubri­ku Hle­dá­me Vás, mámo, táto ! Upo­zor­ňu­je­me zájem­ce, že dvoj­čát­ka Miku­láš a Tama­ra z posled­ní­ho vydá­ní už našla nový domov. Máme z toho vel­kou radost a nepře­stá­vá­me věřit, že podob­ný osud potká i dal­ší děti z Hle­dá­me Vás, mámo, táto !