NOVINKY

Poradna NRP v Praze hledá dobrovolníky na doučování

26. září 2022

Porad­na NRP v Pra­ze hle­dá dob­ro­vol­ní­ky na dou­čo­vá­ní dětí z pěs­toun­ských rodin. Dou­čo­vá­ní pro­bí­há u dětí doma, v pro­sto­rech SPR v Pra­ze v Podo­lí nebo tře­ba ve veřej­né knihov­ně. Upřed­nost­ňu­je­me dlou­ho­do­bou spo­lu­prá­ci. Jde o dou­čo­vá­ní mate­ma­ti­ky, ang­lič­ti­ny, pří­ro­do­pi­su nebo dou­čo­vá­ní dětí na 1. stup­ni. Letá­ček výzvy ke sta­že­ní zde.

☎️ Ozvě­te se nám :

Mgr. Bar­bo­ra Závo­ro­vá Čížková
cizkova@pestouni.cz
770 135 913

Těší­me se na spolupráci !