NOVINKY

Poslední číslo Průvodce NRP v letošním roce

10. prosince 2020

Vychá­zí posled­ní čís­lo Prů­vod­ce NRP v letoš­ním roce, ve kte­rém pokra­ču­je­me s pří­spěv­ky z oblas­ti soci­ál­ně­pa­to­lo­gic­kých jevech. Nechy­bí ani pří­běh jed­né pěs­toun­ské rodi­ny a medai­lon­ky o dětech, kte­rým kra­je hle­da­jí tole­rant­ní a milu­jí­cí rodiny. 

Hle­dá­me Vás, mámo, táto ! ke sta­že­ní zde.